۳۰
شهریور

مدلسازی اطلاعات ساختمان برآورد زمان فعالیت های انجام شده

مدلسازی اطلاعات ساختمان

برآورد زمان فعالیت های انجام شده

در ابتدای کار و در زمان اضافه شدن به پروژه ، راندمان های مورد نیاز ، تعداد افراد کارگر و استادکار

و سایر قید ها از افراد کارگاه گرفته شده تا بدین وسیله بتوان برنامه مناسب تری در کارگاه ارائه داد.

بدین امر ابتدا شرایط اولیه ی کارگاه را بررسی کردیم.دراین کارگاه ۸ استاد کار و ۷ کارگر مسئول ارجرای

سازه بودند.همچنین یکی از کارگران که دارای تجربه ی بیشتری با سایرین بود بعنوان هماهنگ کننده به اجرای کارها رسیدگی میکند.

شکل ۲-۴ برآورد اولیه ی نیروی کار و راندمان گیری افراد برای برنامه ریزی بعدی

با توجه به توضیحات افراد کارگاه ایجاد سازه ی یک طبقه در طول سه هفته به طول خواهد انجامید.

حال حال با توجه به الگوریتم ارائه شده در فوق باید ابتدا می بایست مایلستون های مورد نیاز را

 

از پیمانکار بگیریم. امروزه اکثر پروژه های عمرانی دارای فایل برنامه ریزی MSP[1]  میگیریم.

در واقع ما میتوانیم مایلستون ها و همچنین برنامه ی زمان بندی فازی را از فایل MSP بگیریم و در ادامه ی کار

برنامه ی ماه آینده و همچنین برنامه ی برنامه ی هر روزه را بعنوان خروجی داشته باشیم.

۶-۴-  برنامه ریزی با توجه به منابع موجود

در هر سازه ی این ساختمان ۲۷ ستون ، ۶ دیوار برشی ، ۳۵ تیر موجود می باشد که باید راندمان های لازم در این بخش ها را محاسبه کنیم. در ابتدا باید ریزفعالیت های بخش سازه مشخص شوند و بعد از آن راندمان نیروهای کاری در این بخش مشخص شوند.شرح فعالیت ها و همچنین راندمان ها در ادامه آمده است :

ستون ها
استادکار تعداد واحد کار فعالیت تاریخ شماره روز
۱   برش زدن میلگردها ۲/۱۲ ۱
۱   خم زدن میلگرد ها
۶ ۶ آرماتور بندی طولی و خاموت های ستون
۱   برش زدن میلگردها ۳/۱۲ ۲
۱   خم زدن میلگرد ها
۶ ۶ آرماتور بندی طولی و خاموت های ستون
۶ ۶ آرماتور بندی طولی و خاموت های ستون ۴/۱۲ ۳
۲ ۲ آرماتور بندی طولی دیوارها به همراه کمرکش
۶ ۶ آرماتور بندی طولی و خاموت های ستون ۵/۱۲ ۴
۲ ۲ آرماتور بندی طولی دیوارها به همراه کمرکش
۳ ۳ آرماتور بندی طولی و خاموت های ستون ۶/۱۲ ۵
۲ ۲ آرماتور بندی طولی دیوارها به همراه کمرکش
۲ ۳ قالب بندی ستون
۲ ۲ قالب بندی دیوار و دوستون اطراف آن
۶ ۹ قالب بندی ستون ۷/۱۲ ۶
۲ ۲ قالب بندی دیوار و دوستون اطراف آن
۲ ۳ قالب بندی ستون ۸/۱۲ ۷
۴ ۳ قالب بندی دیوار و دوستون اطراف آن
۱ اجرای رامکاها
    نقشه بردار

جد

[۱] Microsoft project office