۰۱
مهر

مدلسازی اطلاعات ساختمانرای پروژه های عمرانی

مدلسازی اطلاعات ساختمان

استفاده از روند BIM برای پروژه های عمرانی

۱۱-۴-     استفاده از ابزار های بیشتر برای کاربرد خاص

همانگونه که در بخش های گذشته مشاهده شد در روند اجرای BIM ابتدا فایل اولیه آماده می‌شود.

در هر قسمت جداگانه برحسب نیاز پروژه و همچنین نیاز کارفرما خروجی های مختلفی را خواهیم داشت.

بعنوان مثال در بخشی از پروژه نیاز به ثبت برخورد ها میان اجزای مختلف مانند تاسیسات و سازه خواهیم داشت.

همچنین در ادامه ی کار می‌توان برای ارائه ی بهتر کار از نرم‌افزار های قوی تری برای ارائه استفاده کرد.

که این نرم افزار ها رندر های بسیار قوی تری نسبت به ابزار گفته شده خواهند داشت.

در این پروژه از مزایای دیگر BIM در کارگاه استفاده شد. بنابراین بعنوان نمونه از انیمیشنی

در قالب پروژه ای دیگر بهره بردیم که در ذیل نمونه ای از آن آورده شده است.

 

 

شکل ۶-۴ مدل سازی اولیه سازه مورد نظر و خروجی انیمیشن با کیفیت HD

12-4-     گزینه های مختلف استفاده از روند BIM برای پروژه های عمرانی

همانگونه که در این پروژه بررسی شد مدل سازی اطلاعات ساختمان ساختمان شامل بخش های مختلف و متنوعی خواهند بود.

بدین معنا که بر حسب نیاز کارفرما و پروژه می‌توان در بخش های مختلف پروژه خروجی های متفاوتی را ارائه نمود.

در نهایت تحقیق و مطالعه درباره روند اجرای BIM در کارگاه و همچنین بررسی نرم افزار های مختلف و ابزار های مختلف BIM می‌توانیم

روند استفاده از این تفکر را در مراحل مختلفی دسته بندی کنیم.

بعبارت دیگر روند استفاده از BIM می‌تواند در مراحل مختلف پروژه و با خروجی های متناسب با نیازهای کارفرما منطبق باشد.

در این بخش به روند کلی استفاده از آن خواهیم پرداخت:در ابتدای کار و پس از ورود به کارگاه با پیگیری دقیق کارهای انجام شده

و همچنین کارهای پیش رو کلیه ی فعایت های انجام شده مورد ثبت قرار گرفت. و بنابراین زمان اجرای اسکلت

هر کدام از طبقات ۲۰% کاهش یافت