۰۲
مهر

مدلسازی اطلاعات ساختمان روند تکمیل و اجرای کار

مدلسازی اطلاعات ساختمان

روند تکمیل و اجرای کار

 • روند تکمیل و اجرای کار می‌بایست بطور مناسب به افراد حاضر
 • در کارگاه آموزش داده شود. همچنین می بایست
 • فردی از تیم BIM مسئول پیگیری و تکمیل آن قرار گیرد.
 • فعالیت های مختلف باید به زمان های مناسب‌شان
 • شکسته شوند. بعنوان مثال آرماتوربندی تیر ۵ روز به

 • طول می‌انجامد. بنابراین در هر روز ۵/۱ این فعالیت انجام می‌پذیرد.
 • س می‌بایست هر کدام از فعالیت هایی که چند روز انجام می‌شود را در یک ر
 • وز کنار یکدیگر قرار داد تا بتوانیم در هر روز کلیه فعالیت های
 • انجام شده در کارگاه را کنترل نمائیم.
 • در روند گزارش گیری کار نیز می‌بایست حجم عملیات
 • کاری ذکر گردد. بعنوان مثال در روند اجرای تیرها در پایان
 • هر روز باید حجم عملیات انجام در پایان همان روز و بصورت کلی مشخصا ذکر گردد.
 • پیشنهاد می‌شود که ساختار های شکست ریزتر براساس ساختارشکست های کلی تر تعیین گردند.
 • بعبارت دیگر ساختار شکست اسکلت و ساختار شکست تاسیسات در دیتابیس از یکدیگر تفکیک گردند.
 • همچنین مدیران پروژه و سرپرست های

 • کارگاه می‌بایست آموزش های لازم را ببینند
 • تا همکاری های بعدی در زمینه ی کاهش زمان پروژه به طرز مطلوب صورت پذیرد.
 • تاخیرات مربوط به پروژه های عمرانی جز تاخیرات مجاز خواهند بود.
 • بدین منظور می‌بایست لیستی از عوامل احتمالی تاخیر مانند آب و هوا، نرسیدن مصالح و
 • موارد دیگر تهیه شود تا دلایل تاخیرات احتمالی ثبت شوند. پس از آن و در طی جلسات
 • منظم هفتگی ( ماهانه ) با عوامل اجرایی دلایل این تاخیرات ( مجاز یا غیرمجاز بودن آن‌ها)
 • شناسایی شود و راه های جلوگیری از تاخیرات بعدی شناسایی و همچنین عوامل تسریع پروژه بکارگرفته شوند.
 • فایل مورد نظر باید به گونه ای تنظیم شود که خروجی های لازم در کمترین زمان در
 • جدول های مورد نظر ذخیره گردد تا بتوانیم در صورت لزوم از خروجی‌ های کار بهره ببریم.
 • همچنین در نهایت پروژه می‌بایست یک شناسنامه ای برای ساختمان ایجاد شود
 • که تمامی ریزفعالیت های پروژه در آن بصورت مستدل ارائه گردند.
 • همچنین می‌بایست تمامی فعالیت های بصورت جداگانه وارد شوند. بعنوان مثال فعالیت هایی مانند سفت کاری و نازک کاری و اسکلت باید بصورت جداگانه وارد شوند و خروجی های حاصل از آن نیز بصورت جداگانه مورد استفاده بخش های مختلف قرار گیرد.