14
اکتبر

مدلسازی اطلاعات ساختمان جدول مزایا

مدلسازی اطلاعات ساختمان

مدلسازی اطلاعات ساختمان

 

مدلسازی اطلاعات ساختمان جدول

قسمت

خدمات

کاهش زمان

کاهش هزینه

افزایش کیفیت

کارفرما

مشاور

پیمانکار

طراحی مدلسازی سه بعدی افزایش جزئیات ترسیمی جلوگیری از دوباره کاری و تغییرات در حین اجرا و کاهش بروکراسی تأمین نیازهای کارفرما نیاز هایش تأمین می شود طراحی دقیق تر می شود زمان برای تغییرات و یافتن راه حل زمان اجرا کاهش می یابد
خطایابی هوشمند بدون دخالت انسان، به صورت اتوماتیک و کامپیوتری جلوگیری از دوباره کاری و تغییرات در حین اجرا و کاهش ادعاها بهترین گزینه برای رفع مشکل در طراحی انتخاب می شود افزایش کیفیت نهایی خطای انسانی کاهش می یابد زمان برای تغییرات و یافتن راه حل زمان اجرا کاهش می یابد
همکاری اعضا مدیریت اطلاعات مناسب، کاهش بروکراسی و افزایش کار گروهی

کاهش زمان بروکراسی

کار گروهی افزایش کیفیت نهایی و کاهش ادعاها و افزایش سرعت تبادل اطلاعات سریع تر امکان نظر دهی و کاهش بروکراسی
مدیریت برخوردها اتوماتیک و بدون دخالت انسان، تغییرات در حین اجرا وجود ندارد جلوگیری از دوباره کاری بهترین گزینه برای رفع مشکل در طراحی انتخاب می شود افزایش کیفیت خطای انسانی کاهش می یابد نبود تغییرات در اجرا
متره دقیق اتوماتیک و بدون دخالت انسان ۹۸% دقت و امکان برنامه ریزی مناقصه بهتر، شناخت مناسب از هزینه های ساخت و برنامه ریزی خطای انسانی کاهش می یابد مدیریت بهتر مصالح
مدلسازی بومی تجهیزات واقعی بودن پروژه دقت در طراحی و جلوگیری از تغییرات

تأمین نیازهای کارفرما

نیازهایش تأمین می شود دقت بیشتر در طراحی زمان برای تغییرات و یافتن راه حل زمان اجرا کاهش می یابد
مدیریت پروژه مدلسازی زمان درپروژه بهتر شدن دید ذینفعان پروژه، مدیریت برخورد در زمان (مثلاً برخورد تاور کرین ها) مدیریت جبهه های کاری، کاهش هزینه سرعت بالاتر مدیریت اجرای بهتر
مدلسازی قیمت در پروژه بودجه بندی مناسب و مدیریت جریان مالی پروژه مدیریت بودجه مدیریت مالی
مدیریت دور ریز مصالح کاهش هزینه پروژه کاهش قیمت کاهش هزینه ها
فهارس بها در پروژه اتوماتیک و بدون خطای انسانی کاهش اشتباهات مناقصه مناسب تر مناقصه واقعی تر سرعت بیشتر در شرکت در مناقصه و دقت بالاتر احتمال برنده شدن بیشتر
اشتراک مدل در فضای مجازی دسترسی دائمی به نقشه ها از طریق اینترنت کاهش اسناد چاپی   دسترسی دائمی به نقشه ها دسترسی دائمی به نقشه ها دسترسی دائمی به نقشه ها
بازاریابی بهتر پروژه اقدامات لازم برای بازاریابی از تکمیل پروژه به دلیل وجود مدل مجازی     جذب سرمایه راحت تر    
اجرا داشتن تمام اطلاعات پروژه کاهش بروکراسی کاهش زمان بروکراسی جلوگیری از خطا افزایش سرعت داشتن تمام اطلاعات و دقت در اجرا
امکان تهیه بی نهایت نقشه اجرائی افزایش سرعت کاهش خطاها کاهش خطاهای اجرائی کاهش ادعاها سرعت بالا در تهیه نقشه ها دقت بالا و تأمین نیازها