۲۳
مهر

مدلسازی اطلاعات ساختمان تفاوت کد با بیم

مدلسازی اطلاعات ساختمان

تفاوت کد با بیم

در شکل ۶-۲ هزینه های عملیاتی مربوط به طراحی دو بعدی در کد نمایش داده شده است.

·        سرمایه گذاری جهت خرید نرم افزار و سخت افزار

·        هزینه بالای متریال

·        منابع انسانی متعادل

شکل ۶-۲ هزینه­های عملیاتی طراحی دو بعدی با کد

در شکل ۷-۲ هزینه های عملیاتی مربوط به طراحی بر مبنای بیم نمایش داده شده است.

·        سرمایه گذلری جهت نرم افزار و سخت افزارها

·        هزینه پایین متریال

·        هزینه پایین منابع انسانی

·        هزینه پایین نگهداری

شکل ۷-۲ هزینه­های عملیاتی طراحی طراحی بر مبنای بیم

در روش طراحی بر مبنای بیم زمان مصرف شده در مراحل مختلف پروژه طبق نمودار شکل ۸-۲  می­باشد.

شکل ۸-۲ زمان مصرفی در مراحل مختلف پروژه در روش طراحی بر مبنای بیم

۱‌.۱‌   ویژگی های بیم

یک مدل بیم در واقع یک تعریف دیجیتالی از پروژه است که می تواند شامل اطلاعاتی باشد از قبیل: شکل فیزیکی، نیازهای برنامه ریزی، ویژگی های عملکردی، عملکرد سیستم، زنجیره تامین، ترتیب ساخت، هزینه ها و هر چیز دیگری مانند اینها که مفید به نظر برسد.

۱‌.۱‌.۱‌ افزونه ها[۱]

نرم افزارهای خاصی ممکن است به صورت “افزونه” به مدل اضافه شوند. این نرم افزارها دربردارنده الگوریتم هایی برای تنظیم روابط سیستم های مختلف سازه می باشند. برای مثال اگر دهانه تیری افزایش یابد، ابعاد کلیه المان های سازه ای مجددا به صورت خودکار محاسبه خواهند شد یعنی مدل خودش را اصلاح می کند.

اگر مدل به طور کلی در پلان دوران کند، میزان دریافت گرما و اتلاف انرژی مجددا محاسبه می شود. افزونه های دیگر می تواند شامل نرم افزارهای محاسبات انرژی، گواهینامه لید[۲]، تخمین هزینه ها و یا برنامه ریزی برای پروژه باشد.