۰۹
آبان

مدلسازی اطلاعات ساختمان تیم پروژه ذینفعان

مدلسازی اطلاعات ساختمان

تیم پروژه ، ذینفعان و مسئولیت ها

۶-۱ کلیات

بخش های مختلف پروژه، نقش های آن ها ، مسئولیت هایشان و ارتباطاتشان در این بخش باعث کاهش کاستی ها و دوباره کاری ها خواهد شد.

تمام بخش ها باید در نظر داشته باشند که تمام پرسنل آن ها از این موضوع تبعیت فرمایند.

۶-۱-۱ ظرفیت BIM

3-150x150 مدلسازی اطلاعات ساختمان تیم پروژه ذینفعان

تیم مشاور باید صلاحیت کار گروهی و  جلوگیری از دوباره کاری و مدیریت تسهیلات را  با مدلسازی اطلاعات ساختمان ارزیابی کند.

در زمان انتصاب تیمی که در این حوزه فعالیت دارند باید پتانسیل ارتباط با پروژه تخمین زده شود. به طور مثال آموزش مورد نیاز و راهبری تیم مورد ارزیابی قرارگیرد.

 

6-2 نقش ها و مسئولیت ها

نقش ها و مسئولیت های مدلسازی اطلاعات ساختمان در این بخش مشخص می شود.

با وجود اینکه مسئولیت ها در پیوست D مشخص شده اما هر سازمانی BIM COORDINATOR

برای مشخص شدن فعالیت ها و رعایت مسئولیست ها باید داشته باشد.

وظیفه این شخص هماهنگی رشته های مختلف BIM  می باشد و بررسی فعالیت های مربوط به سازمان خودش را انجام  می دهد و :

استفاده از BIM را به سود سازمان خودش مدیریت می کند.

موارد را با قوانین سازمان خودش هماهنگ می کند.

سازمان خودش را برای استفاده از ابزار مدلسازی اطلاعات ساختمان پشتیبانی می کند

بر اساس استاندارد سازمانش محتوای BIM را جهت دهی می کند.

مدیریت برخوردها و وضوح فعالیت ها سازمان خودشون را هماهنگ می کند

نقشه ها و اطلاعات مورد نیاز سازمان خودش را بیرون می آورد.

در صورت نیاز به آموزش، کلاس های BIM در راستای افزایش بهره وری سازمان تشکیل می شود.

۲-  موارد قابل تحویل

۷-۱ مدلسازی اطلاعات

اطلاعات مورد نیاز کارفرما برای هدف زیر تأمین می شود:

دسترسی کامل به تمامی اطلاعات مورد نیاز با دقت بسیار بالا و گزارش گیری هر اطلاعات، فضاهای داخلی و خارجی به وسیله مدلسازی اطلاعات ساختمان

تسهیلات، طبقات (منطقه) ، زون بندی و فضاها (موقعیت) ، فضاهای مفید و کلی باید مستند سازی شود. متد استفاده از این مستندات باید تعیین و ثبت شود. تمام این خدمات برای برنامه ریزی و اطمینان از بیشترین استفاده دارایی ها برای اهدافشان می باشد.

تمامی اطلاعات برای مدیر تسهیلات و بهره بردار باید به طوری قرارگیرد که هم هزینه و نحوه بهره برداری مشخص باشد.

در طول چرخه حیات پروژه پاسخ ساده سوالات(PLQs )[1] باید در پیوست M کاربرگ EIR  نمایش داده شود و کارفرما در طول پروژه به راحتی به اطلاعات دسترسی داشته باشد.

[۱] PLAIN LANGUAGE QUESTION