11
نوامبر

مدلسازی اطلاعات ساختمان مدیریت ساخت

مدلسازی اطلاعات ساختمان

مدیریت ساخت

مدیریت، ساخت و بهرهبرداری پروژههای بیمارستانی دارای پیچیدگیهای خاصی است.

در پروژههای درمانی ازجمله احداث بیمارستان نیاز به همکاری متخصصین با تخصصهای مختلف

در کنار یکدیگر است در صورت عدم همکاری و هماهنگی بین عوامل مختلف در اجرای پروژه مشکلات

عدیدهای حین اجر

و ساخت پروژه همچون عدم تطابق طراحی و ساخت، تأخیر در زمانبندی، کاهش کیفیت

3-150x150 مدلسازی اطلاعات ساختمان مدیریت ساخت

و افزایش هزینه به وجود خواهد آمد. از مزایای ایجاد یکپارچگی در پروژهها میتوان به کاهش تغییرات در نقشهها

و دستور کارها، کاهش زمان و هزینه، افزایش کیفیت ساخت و کاهش اختلافات بین عوامل پروژه در حین

ساخت و بهرهبرداری از پروژههای عمرانی ازجمله احداث بیمارستان اشاره کرد.برای ایجاد یکپارچگی

در پروژهها روشهای مختلفی وجود دارد ازجمله ایجاد قراردادهای تحویل یکپارچه پروژه، بهکارگیری

اصول ساخت پذیری و مدلسازی اطلاعات ساختمان که در ادامه بهتفصیل توضیح داده خواهد شد (رضایی, ۱۳۹۵)

ازقسمت های کلیدی هر سازمان بالاخص بیمارستانها بخش تاسیسات است چرا که

یا از کار افتادن آن به جرات می توان گفت کل سیستم از کار افتاده است. بررسی

های آماری نشان می دهد گلایه مندی و نارضایتی ارباب رجوع از وضع بیمارستان

ها گاها به دلیل بروز نارسایی در سیستم تاسیسات بوده است. و در برخی موارد

که این نارسایی به روزنامه ها و رسانه ها کشیده می شود، اهمیت ویژه ایی

پیدا می کند و مجموعه عوامل دست اند کار متفقا سعی در رفع موانع و نواقص

برآمده و در کوتاه ترین زمان ممکن به حل مسعله و مشکل بوجود آمده می پردازند

مواقع، نبوغ ذاتی مدیران به کار افتاده و مدیریت موضوع را از ابتدا تا انتها شخص

ا به عهده می گیرند. برنامه ریزی، کنترل و ارزیابی عملکرد به صورت اتوماتیک

به کمک حل مسعله می آید. در این شرایط وظیفه تاسیسات و موقعیت کلیدی

آن احساس می شود و برای صحت آن ارزش گذاری می شود و تا مدتی به

همین منوال است و بعد کل قضیه تا بحرانی دیگر به دست فراموشی سپرده می شود

این موارد جزیی، بعضا به بحران اجتماعی تبدیل می شوند و مجموعه مدیران یک حوزه و یا یک شهر را درگیر معرکه می نماید،