۱۱
آذر

مدلسازی اطلاعات ساختمان وجود تجهیزات حیاتی در بیمارستان ها

مدلسازی اطلاعات ساختمان

بیمارستان ها ساختمان های عمومی هستند

که به علت متنوع و زیاد بودن ذینفعان و وجود تجهیزات حیاتی برای حفظ جان بیماران،

بر پیچیدگی و حساسیت آن ها افزوده می شود. علاوه بر این پیچیدگی در تاسیسات وتجهیزات وتنوع نقش ها،

بیمارستان ها باید در همه ی روزهای سال و هر روز هفته به خوبی سرویس دهی کنند و به علت ضروری بودن نیاز به آن ها،

نباید در هیچ برحه ای از چرخه حیات خود تعطیلی یا توقف در عملکرد داشته باشند همه ی این موارد باعث شده است

که هزینه های عملیاتی ۹ بیمارستان ها در ردیف بالاترین هزینه ها در سازمان های عمومی قرار گیرد. بر اساس

در سال ۱۲۹۷ منتشر کرد، متوسط هزینه های دولت ها در  گزارشی که سازمان جهانی بهداشت سراسر جهان برای بهداشت

و درمان بیش از ۹۱ درصد کل هزینه های دولت ها را تشکیل می دهد، که این موضوع را تبدیل یکی از دغدغه های

اصلی بسیاری از دولت ها کرده است (سیرفر, ۱۳۹۶).

 

طراحی بیمارستان به علت اجماع نیازهای متنوع، تضادها، تجهیزات و امکانات بسیار پیچیده نیازمند دانش

بسیار و گروهی متشکل از یک تیم مهندسی متخصص باتجربه بادانش فنی بالاست زیرا یک معمار در حین طراحی

بیمارستان نهتنها باید نحوه عملکرد تأسیسات مکانیکی والکتریکی و نحوه کار و تجهیز وسایل پزشکی

در ساختمان بسیار پیچیده بیمارستان آگاه باشد و در طراحی لحاظ نماید بلکه باید ساختمانی منعطف

به جهت هم سویی و بهینهسازی با تغییرات تکنولوژیک درزمینه تجهیز و پاسخگویی نیازهای درمانی طراحی نماید.

 

مدیریت، ساخت و بهرهبرداری پروژههای بیمارستانی دارای پیچیدگیهای خاصی است.

در پروژههای درمانی ازجمله احداث بیمارستان نیاز به همکاری متخصصین با تخصصهای مختلف

در کنار یکدیگر است در صورت عدم همکاری و هماهنگی بین عوامل مختلف در اجرای پروژه مشکلات عدیدهای

حین اجرا و ساخت پروژه همچون عدم تطابق طراحی و ساخت، تأخیر در زمانبندی، کاهش کیفیت

و افزایش هزینه به وجود خواهد آمد. از مزایای ایجاد یکپارچگی در پروژهها میتوان به کاهش تغییرات

در نقشهها و دستور کارها، کاهش زمان و هزینه، افزایش کیفیت ساخت و کاهش اختلافات

بین عوامل پروژه در حین ساخت و بهرهبرداری از پروژههای عمرانی ازجمله احداث بیمارستان اشاره کرد.

برای ایجاد یکپارچگی در پروژهها روشهای مختلفی وجود دارد ازجمله ایجاد قراردادهای تحویل یکپارچه پروژه،

بهکارگیری اصول ساخت پذیری و مدلسازی اطلاعات ساختمان که در ادامه بهتفصیل توضیح داده خواهد شد (رضایی, ۱۳۹۵)