۱۲
آذر

مدلسازی اطلاعات ساختمان فاکتورهای مهم BIM

مدلسازی اطلاعات ساختمان

فاکتورهای مهم BIM

هدف از این مقاله شناسایی فاکتورهای مهم BIM

با توجه به توسعه پایدار جهت قرارگیری در صفحه داشبورد می باشد.

این مقاله ابتدا به بازگویی مزیتهای BIM و اینکه در چه ترکیب دهنده هایی وارد میشود

می پردازد و این عاملها را )ترکیب دهنده ها در راستای مزایا( را با توجه به معیارهایی که در راستای ارتقای

سه فاکتور اساسی توسعه پایدار )اقتصادی, اجتماعی,زیست محیطی( تعریف شده اند اولویت بندی مینماید

تا نحوه قرارگیری آلترناتیوها در صفحه داشبورد درBIM را ارایه دهد (سیرمی, ۱۳۹۶).

 

در این نوشااتارناامن معرفی GIS و BIM به بررساای فرایندهای بهره گیری از این ساایسااتمها

در فاز تعمیرونگهداری ساااختمان و مدیریت تسهیلات پرداخت شده است (حسینی, ۱۳۹۶).

 

هدف این مقاله بررسی روند

دخیل نمودن مدل سازی اطلاعات ساختمان در پروژه های بازسازی برای بهبود

برنامه ریزی ، کاهش زمان،هزینه و افزایش ایمنی و بهره وری ، همچنین ارائه چارچوبی برای به کارگیری

مدل سازی اطلاعات ساختمان در پروژه های بازسازی می باشد. در این پژوهش ابتدا به تشریح بی آی ام

و بازسازی به صورت جداگانه و سپس ادغام این دو مقوله پرداخته ایم و در انتها با استفاده از نرم افزار نویس ورکس

به تشریح مسائل مطرح شده پرداخته ایم و در نهایت به این نتیجه رسیده ایم که با توجه به پیش نیاز های فراوان

656-150x150 مدلسازی اطلاعات ساختمان فاکتورهای مهم BIM

برای پیاده سازی BIM در پروژه های بازسازی، اجرای این متد در ایران برای تمامی پروژه ها مناسب نیست  (اسماعیلزاده, ۱۳۹۶).

 

با تحقیق مذکورکه برروی تعدادی ازمدارس دولتی انجام گردید، پس ازبررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها

و تهدیدات در نحوه مدیریت تعمیرو نگهداری مدارس،۱۰ عامل به عنوان نقاط قوت،،۱۷ عامل بعنوان نقاط ضعف،

۱۰ عامل بعنوان فرصت، و ۱۰ عامل بعنوان تهدید شناسایی و با استفاده ازتکنیک تحلیلی، SWOT، چند استراتژی

جهت بهبود وضعیت موجود استخراج و درنهایت پس ازاولویت بندی آنها، ایجاد ساختاری تحت عنوان” معاونت

نگهداری مدارس” درچارت سازمانی ادارات کل نوسازی مدارس بعنوان بهترین گزینه پیشنهاد گردید (جواهری, ۱۳۸۰)