۱۷
آذر

مدلسازی اطلاعات ساختمان انواع استراتژی

مدلسازی اطلاعات ساختمان

انواع استراتژی

 • زمانی باید به گونه ای محاسبه شود که برنامه ریزی مناسبی انجام گیرد.
 • زمانبندی نگهداری و تعمیرات: وظیفه زمانبندی نت که از وظایف برنامه ریزی می باشد
 • با زمانبندی روزانه سفارش های کاری در ارتباط است. در این راستا، گذشته
 • از زمانبندی روزانه، اولویت سفارشات کارها تعیین شده و همزمان با پیشرفت کارها،
 • پیگیری کارهای عقب افتاده میسر می گردد.
 • سیستم سفارش کارها: یک فرم مناسب برای سفارش و رویه های مربوط به آن از ضرورت های
 • سیستم مدیریت نت می باشد. این سیستم روابط شفاهی را بین قسمت های
 • درگیر در یک سیستم نگهداری و نیازهای آن برقرار می کند.( درخواست کننده، برنامه ریز، سرپرست و وظایف پشتیبانی).
 • کنترل: فعالیت های نت مستلزم وجود مواد و ابزارآلات مورد
 • نیاز برای جلوگیری از تاخیرات غیر ضروری می باشد. لذا باید یک سیستم کنترل
 • کامپیوتری نصب شده و مقدار بهینه سفارشات در آن در نظر گرفته شود. (الماسیان, ۱۳۹۵)
Picture1-150x150 مدلسازی اطلاعات ساختمان انواع استراتژی

BIM

انواع استراتژی (الماسیان, ۱۳۹۵)

 

 • تعمیر واکنشی/ اضطراری RM (Reactive/Emergency Maintenance)

در این روش، تعمیر تجهیز بعد از اولین خرابی به وجود آمده در تجهیز صورت می گیرد. و هیچگونه آمادگی قبلی در مورد رویارویی با آنها وجود ندارد، تجارب کسب شده، مورد ثبت و ضبط و تحلیل قرار نمی گیرند ( عدم وجود مدیریت دانش).

 

 • تعمیر از کار افتادگی/ مبتنی بر شکست BM(Breakdown Maintenance)

در این روش، فعالیت های تعمیراتی، بعد از وقوع خرابیها رخ می دهند ولی آمادگی قبلی در مورد عیب، علت، اقدامات اصلاحی مورد نیاز، دستورالعملهای تعمیراتی، ابزار، قطعات و سایر ملزومات مورد نیاز صورت پذیرفته اند.

 

 • تعمیر اصلاحی CM ( Corrective Maintenance)

در این روش، بعد از بوجود امدن علایمی از عیب که منجر به توقف تجهیز نشده، برنامه ریزی خاصی صورت می گیرد تا در زمان مناسب، تجهیز رفع عیب شده و به حالت اولیه خود باز گردد.

 • نگهداری و تعمیر پیشگیرانه PM (Preventive Maintenance)

در این روش، نگهداری از ساختمان و تجهیزات در پریودهای زمانی خاص و بر اساس زمانبندی مشخص صورت می گیرد.

 • نگهداری و تعمیر پیشگویانه/ مبتنی بر وضعیت PDM/CBM (Pre-dictive/Condition-Based Maintenance) در این استراتژی در بازه های زمانی معین تعدادی از پارامترهای تجهیزات به عنوان مثال از نظر ارتعاش، فشار، درجه حرارت اندازه گیری می شود و بر اساس این داده ها برای تعمیر و یا تعویض قطعات و تجهیزات تصمیم گیری می شود.
 • سیستم نگهداری و تعمیرات بهده ور فراگیر TPM ((Total productive Maintenance

در این روش، نگهداری و تعمیر فقط به عهده تعمیرکار نبوده بلکه قسمتی از فعالیتهای نگهداری روزانه به اپراتورها واگذار می شود.

 

 • نگهداری و تعمیر موثر یا پیش اقدامانهPRM (Proactive Maintenance)

نت موثر با هدف بهبود وضعیت کارکرد ماشین آلات، کاهش میزان نیاز آنها به اجرای نت و حذف کامل علل وقوع خرابیها انجام می گیرد و بجای انتظار کشیدن جهت وقوع خرابیها، مدیر پیش اقدام از مدتها قبل در مورد آن اقدام نموده و در موضع موفقیت قرار می گیرد. در جدول انواع استراتژی های ذکر شده، مورد بررسی قرار گرفته است.