11
دسامبر

مدلسازی اطلاعات ساختمان چرا شهر هوشمند؟

مدلسازی اطلاعات ساختمان

چرا شهر هوشمند؟

در سال ۱۹۴۹، سازمان ملل متحد تصمیم گرفت که روز هشتم

نوامبر را روز جهانی برنامه ریزی شهری و ترویج نقش برنامه ریزی

در ایجاد جوامع پایدار به رسمیت بشناسد. در همان زمان، جمعیت

روستایی بیش از جمعیت شهری جهان بود. با این حال قرن بیست

و یکم به عنوان قرن شهر شناخته می شود. به گفته سازمان ملل

متحد، در ژوئیه ۲۰۰۷، جمعیت شهری از جمعیت روستایی در جهان

 

فراتر رفته است. علاوه بر این، انتظار می رود که این نسبت در سال های

آتی به طور چشمگیری افزایش یابد تا اینکه تا سال ۲۰۵۰، تقریبا ۷۰ درصد

جمعیت جهان در شهر ها ساکن خواهند بود و بسیاری از شهرها بیش از

۱۰ میلیون نفر جمعیت خواهند داشت. برآورد شده است که تا سال ۲۰۲۵

تنها در چین ۲۲۱ شهر بیش از ۱۰ میلیون نفر خواهد بود. اروپا در حال حاضر دارای ۳۵ شهر با این ویژگی است.

شهرها تأثیر عمده ای بر توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها دارند.

جایی که شرکت ها کسب و کار خود را دارند و خدمات متعددی ارائه می شوند. علاوه بر این، آنها مراکز عمده مصرف منابع هستند. در حال حاضر شهرها ۷۵ درصد از منابع و انرژی جهان را مصرف می کنند و ۸۰ درصد از گازهای گلخانه ای را تولید می کنند و تنها ۲ درصد از قلمرو جهان را اشغال می کنند. به همین علت، روز جهانی برنامه ریزی شهری هر ساله تبدیل به یک تاریخ مهم می شود و در حال حاضر در بیش از ۳۰ کشور در چهار قاره جشن گرفته می شود.

بدون تردید، این پیشرفت باعث تغییر بسیار مهمی در زمینه استقرار و مدیریت انواع زیرساختها در شهرها می شود. بنابراین، این واقعیت باید با توجه به توسعه سیاست های عمومی در آینده مورد توجه قرار گیرد.

  1. هوشمند سازی مصرف و بازیافت آب به منظور دسترسی همه به آب شیرین در شهرها
  2. کاهش مصرف انرژی در شهرها
  3. افزایش بهره بری حمل و نقل
  4. رشد اقتصادی شهر

کاهش زباله