17
دسامبر

مدلسازی اطلاعات ساختمان LOD

مدلسازی اطلاعات ساختمان LOD

  • فنداسیون ۱۰                             ۰۱-۲۱   
  • مدلسازی اطلاعات ساختمان LOD                                                                                   A10
 

۱۰۰

فرض ما برای فنداسیون‌ها بستگی به سایر المان‌های مدل شده مثل المان‌های معماری طبقات یا سایر المان‌ها که دارای سطوح یا قاب‌های سازه‌ای فرض شده اند یا عناصر اساسی که از نظر نوع یا مصالح قابل تشخیص نیستند، می‌باشند. عمق / ضخامت مجموعه و مکان‌ها هنوز انعطاف پذیر است.

 

 

 

 
 

۲۰۰

 

 

مدل سازی عناصر شامل:

• اندازه و فرم تقریبی المان‌های فنداسیون

• شبکه های سازه‌ای ساختمان برای سیستم مختصات محلی  پروژه در مدل تعریف شده و تقریبا در جهت ساخت پروژه هماهنگ شده ‌است.

 

 

 

 

656-150x150 مدلسازی اطلاعات ساختمان LOD

 

  • فنداسیون های استاندارد       ۰۱-۲۱   ۱۰ ۱۰                                                                                 A1010

شامل: قالب سازی، بتن، بنایی و تقویت

 

۱۰۰

 

 

A10 را مشاهده کنید

 

 
 

۲۰۰

 

A10 را مشاهده کنید

 

 
 

۳۰۰

 

اعضا به اندازه مشخص شده ی طراحی و شکل فنداسیون مدل شده‌اند.

مدل سازی عناصر شامل:

• اندازه کلی و هندسه المان‌های فنداسیون

• سطوح شیب دار یا کف‌های افقی

• ابعاد خارجی اعضا

• حفره های اصلی مانند آسانسور و المان‌های دیگر

 

 

 

 

 

 

 

بدنه ساختمان                  ۲۱-۰۲                                                                                                               B

 

  • قاب سازه‌ای طبقه (بتنی):
۱۰۰ B10 را مشاهده کنید.  
۲۰۰ مدلسازی المان‌ها شامل:

·                     نوع سیستم سازه‌ای بتنی

·                     هندسه تقریبی (مثلا عمق) اعضاء سازه‌ای

 
300 مدلسازی المان‌ها شامل:

·         مدل ترکیبی بر اساس نوع مصالح و با ضخامت قاب سازه‌ای

·         المان‌های سازه‌ای بتنی اصلی، با اندازه و مکان‌های خاص تعریف شده در شبکه ساختاری با جهت گیری صحیح. مدل سازی می‌شوند.

·         بتن با مشخصات تعریف شده (مقاومت، میزان نفوذ هوا، اندازه دانه‌ها و غیره)

·         تمام سطوح شیب دار شامل المان‌های مدل به استثنای المان‌هایی که توسط سازنده انتخاب شده ‌اند.

 
350 مدل سازی عناصر شامل:

·         پروفیل های مسلح کننده پس تنیدگی و موقعیت آنها

·         مسلح کننده‌ها اگر در BXP مورد نیاز باشد، مدل می‌شوند، معمولا فقط در مناطق پربار این اتفاق می‌افتد.

·         گستردگی اتصالات

·         میله‌های جاسازی شده و مهاری

·         پروفیل‌های پس تنیدگی و رشته‌ها در صورت نیاز توسط BXP، مدل می‌شوند.

·         حفاری برای مواردی مانند تاسیسات

·         هر گونه اجزاء تشکیل دهنده یا تقویت دائمی

·         تقویت کننده‌های برشی و گل میخ‌ها

·         مناطق ساختاری بحرانی برای هماهنگی، اما نه محدود به مناطقی که در آن‌ها برش، حفاری یا تخریب امکان‌پذیر نباشد.

·         پخ خوردگی‌ها