19
دسامبر

مدلسازی اطلاعات ساختمان زمان بندی و مدل همکاری

مدلسازی اطلاعات ساختمان

زمان بندی و مدل همکاری

مدلسازی اطلاعات ساختمان در دو مقطع امکان شکل گیری دارد: قبل از طراحی و بعد از طراحی

در صورتی که طراحی صورت نگرفته باشد، می توان طراحی توسط تیم ما

-150x150 مدلسازی اطلاعات ساختمان زمان بندی و مدل همکاری

bim

بر بستر BIM شکل گیرد و یا تیم شرکت در کنار تیم طراحی قرار گیرد

-150x150 مدلسازی اطلاعات ساختمان زمان بندی و مدل همکاری

پیمانکار

و همزمان با طراحی، مدلسازی آن نیز صورت پذیرد.

در صورتی هم که طراحی انجام گرفته باشد، تیم شرکت با دریافت نقشه های

موجود و کاتالوگ اقلام مورد نیاز قادر به مدلسازی اطلاعات ساختمان مورد نظر خواهد بود.

زمان مدل سازی ساختمان نیز کاملا وابسته به مقیاس پروژه و همچنین سطح

جزئیات (LOD) مورد نظر کارفرما خواهد بود، که می تواند از یک تا چند ماه متغییر باشد.

 

اما زمان قرارداد بسته به نظر کارفرما و نوع همکاری مورد نظر وی می باشد.

یک روش آن، همکاری مقطعی می باشد که مدلسازی انجام خواهد شد و مدل و خروجی های

توافق شده در قرارداد تحویل داده خواهد شد و قرارداد خاتمه می یابد.

در روش دوم تیم BIM در کنار کارفرما تا انتهای پروژه (یا مقطع مورد نظر وی) خواهد بود

و خروجی های مختلف را در زمان های مختلف با توجه به اصلاح و آپدیت مدل ارائه خواهد داد.

مدل پروژه

مدیریت استراتژیک BIM اکنون بیشتر از هر زمان دیگری برای به تعادل رساندن عرضه

و تقاضای اطلاعات در هریک از مراحل پروژه نیاز می­باشد. یک چالش برای مدیران، تعیین میزان مناسبی از اطلاعات است که مقدار آن برای ذی­نفعان مختلف پروژه متفاوت، و بسته به نقش آن­ها تعیین می­شود. خوشبختانه تیم مدلسازی اطلاعات ساختمان توان ارائه مدلسازی اطلاعات ساختمان را در هر ۵ سطح دارا می باشد.

در ادامه، دستورالعمل های خاص هر سطح آمده است.

۱) LOD 100

این سطح در اصل مطالعه­ی حجمی از تمام پروژه برای تعیین مساحت، ارتفاع، حجم، موقعیت و جهت آن می­باشد و به طور کلی از نظر محتوی هر چیز واقعی از پروژه، جز حجم را در نظر نمی­گیرد. این مرحله در واقع معادل با طراحی مفهومی می­باشد.