۰۲
دی

مدلسازی اطلاعات ساختمان جزئیات اجرائی

مدلسازی اطلاعات ساختمان

شرح خدمات مدلسازی اطلاعات ساختمان بر اساس

چرخه حیات پروژه، یعنی از ابتدای چرخه حیات (فاز صفر) شروع و تا پایان مرحله عمر پروژه می باشد.
در هر یک از مراحل علاوه بر عنوان خدمت ارایه شده، جرییات

خدمات قابل تحویل نیز ارایه شده و بر اساس آیتم هایی از

هم تفکیک و پیشنیاز هر یک مشخص گردیده است.

در انتها بر اساس تجربه و بالاترین میزان بازدهی، بسته

های پیشنهادی ارائه شده تا بسته به نیاز پروژه، خدمات مورد نیاز انتخاب شود.

خدمات سطح یک (امکان سنجی):

۱- گردآوری اطلاعات و انجام مطالعات پایه
۱-۱- مذاکره و تبادل نظر با کارفرما و کسب اطلاع از نیازمندی های فعلی و آینده پروژه
۱-۲- بازدید محلی و کسب اطلاعات از موقعیت زمین از قبیل محدوده، همسایگی، وسعت، شیب عمومی، منظر مستحدثات و تاسیسات موجود در زمین، عوارض طبیعی مشهود.
۱-۳- مطالعه ویژگی های اقلیمی و جغرافیایی محل، شامل گردآوری اطلاعات و مدارک در زمینه های زیر:
۱-۳-۱- وضعیت بادها و مشخصه های مربوط به آن
۱-۳-۲- میزان بارندگی و رطوبت هوا و تغییرات آن
۱-۳-۳- وضعیت تابش آفتاب در فصول مختلف، میزان دما و تغییرات آن
۱-۴- بررسی تاثیرات متقابل نتایج بندهای بالا بر استخوانبندی مطالعات پروژه و همچنین کلیات طراحی

۲- برنامه ریزی کالبدی

11160413284uf5I-150x150 مدلسازی اطلاعات ساختمان جزئیات اجرائی

erggt

2-1- مطالعه، بررسی، تجزیه و تحلیل و تعیین نیازمندی های کنونی و آینده پروژه به منظور دستیابی به مبانی برنامه ریزی با توجه به معیارها و استانداردهای انتخاب شده
۲-۲- ارائه ۳ گزینه طراحی و مقایسه گزینه ها از نظر فنی و اقتصادی و انتخاب گزینه یا گزینه های برتر (با توجه به مطالعات انجام شده در زمینه های معماری، سازه و تاسیسات)

۳- تهیه مدل شماتیک و تهیه گزارش

۳-۱- مدل سازی سیمای کلی ساختمان های پروژه و درصورت طبقاتی بودن، نشان دادن تعداد طبقات، طریق قرار گرفتن آنها، راه های ارتباط عمودی و افقی و مانند آن.
۳-۲- تهیه مدل کاربری زمین، استقرار ساختمان ها در محوطه و روابط بین آنها و تهیه پلان جانمایی.
۳-۳- تهیه نقشه های اولیه (معرفی کلیات طراحی معماری).
۳-۴- پیش بینی مدت اجرای پروژه، ارائه برآورد تخمینی از هزینه اجرای طرح پیشنهادی برمبنای مترمربع زیربنا برای ساختمان ها و کارهای محوطه سازی، به تفکیک و نیز برای کل پروژه.
۳-۵- نتیجه گیری از مطالعات و بررسی های انجام شده، تدوین و تنظیم گزارش مطالعات قسمت اول در قطع استاندارد برای ارائه به کارفرما و تصویب وی.