۰۳
دی

مدلسازی اطلاعات ساختمان فرایندهای بهره گیری

مدلسازی اطلاعات ساختمان

فرایندهای بهره گیری

در این نوشااتارناامن معرفی GIS و BIM به بررساای فرایندهای

بهره گیری از این ساایسااتمها در فاز تعمیرونگهداری ساااختمان و

مدیریت تسهیلات پرداخت شده است (حسینی, ۱۳۹۶).

-150x150 مدلسازی اطلاعات ساختمان فرایندهای بهره گیری

bim

هدف این مقاله بررسی روند دخیل نمودن مدل سازی اطلاعات ساختمان

در پروژه های بازسازی برای بهبود برنامه ریزی ، کاهش زمان،هزینه و افزایش ایمنی و بهره وری ،

همچنین ارائه چارچوبی برای به کارگیری مدل سازی اطلاعات ساختمان در پروژه های بازسازی می باشد.

در این پژوهش ابتدا به تشریح بی آی ام و بازسازی به صورت جداگانه و سپس ادغام این دو مقوله پرداخته ایم

و در انتها با استفاده از نرم افزار نویس ورکس به تشریح مسائل مطرح شده پرداخته ایم و در نهایت به این نتیجه رسیده ایم

که با توجه به پیش نیاز های فراوان برای پیاده سازی BIM

در پروژه های بازسازی، اجرای این متد در ایران برای تمامی پروژه ها مناسب نیست  (اسماعیلزاده, ۱۳۹۶).

 

با تحقیق مذکورکه

برروی تعدادی ازمدارس دولتی انجام گردید،

پس ازبررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدات در نحوه مدیریت تعمیرو نگهداری

مدارس،۱۰ عامل به عنوان نقاط قوت،،۱۷ عامل بعنوان نقاط ضعف،۱۰ عامل بعنوان فرصت،

و ۱۰ عامل بعنوان تهدید شناسایی و با استفاده ازتکنیک تحلیلی، SWOT، چند استراتژی

جهت بهبود وضعیت موجود استخراج و درنهایت پس ازاولویت بندی آنها، ایجاد ساختاری تحت عنوان

” معاونت نگهداری مدارس” درچارت سازمانی ادارات کل نوسازی مدارس بعنوان بهترین گزینه پیشنهاد گردید (جواهری, ۱۳۸۰)