30
دسامبر

مدلسازی اطلاعات ساختمان سطوح جزئیات

مدلسازی اطلاعات ساختمان

سطوح جزئیات

  • سقف‌های از نوع عرشه، دال و روکش‌ها (سقف عرشه فولادی)
۱۰۰ B10 را مشاهده کنید.
۲۰۰ B10 را مشاهده کنید.  
۳۰۰ مدل سازی عناصر شامل:

• ضخامت عرشه

• پروفیل ها، فاصله ها، و مصالح اعضای قاب‌ها

• مکان بازشوها که برای قاب‌های مختلف تعریف شده است.

• مکان های بارگذاری نقطه‌ای

 
۳۵۰ مدل سازی عناصر شامل:

• محل لبه عرشه

• محل اتصال و همپوشانی عرشه‌ها

• مشخصات عرشه واقعی و مکان های شیارها در هر سازنده

• تمام فریم های مختلف شامل مهاربندها، پله و غیره

• دهانه های عرشه با قاب‌های نگهدارنده مدلسازی می‌شوند.

 
۴۰۰ مدل سازی المان‌ها شامل:

• تمام تجهیزات جانبی قاب و اتصالات مدل در هر نصب و راه اندازی

• جوش‌ها

• ضد آب بودن

 

 

 

 

 3-150x150 مدلسازی اطلاعات ساختمان سطوح جزئیات

 

  • سقف‌های از نوع عرشه، دال و روکش‌ها (سقف عرشه کامپوزیت)

۱۰۰ B10 را مشاهده کنید.
۲۰۰ B10 را مشاهده کنید.  
۳۰۰ مدل سازی عناصر شامل:

ü      ضخامت عرشه

ü      پروفیل ها، فاصله ها، و مصالح اعضای قاب‌ها

ü      مکان بازشوها که برای قاب‌های مختلف تعریف شده است.

 
۳۵۰ مدل سازی عناصر شامل:

·         محل لبه عرشه

·         محل اتصال و همپوشانی عرشه‌ها

·         مشخصات عرشه واقعی و مکان های شیارها در هر سازنده

·         تمام فریم های مختلف شامل مهاربندها، پله و غیره.

·         دهانه های عرشه با قاب‌های نگهدارنده مدلسازی می‌شوند.

·         محل اعمال بارهای متمرکز

·         مسلح‌کننده‌های دال اگر در BXP مشخص شده باشد، مدلسازی می‌شود.

 

 
۴۰۰ مدل سازی المان‌ها شامل:

·         تمام تجهیزات جانبی قاب و اتصالات مدل در هر نصب و راه اندازی

·         تمام مسلح‌کننده‌های دال‌ها

·         جوش‌ها

·         ضد آب بودن

 

 

 

 

 

  • سقف‌های از نوع عرشه، دال و روکش‌ها (بتنی)
۱۰۰ B10 را مشاهده کنید.
۲۰۰ مدل سازی المان‌ها شامل:

·         نوع سیستم بتن ساختمانی (به عنوان مثال در محل یا در پیش ساخته)

·          هندسه تقریبی (به عنوان مثال عمق) عناصر ساختاری

 
۳۰۰ مدل سازی عناصر شامل:

·         اجزای سازه بتنی اصلی در اندازه و مکان های خاصی، در هر شبکه ساختاری تعریف شده با جهت گیری صحیح مدل سازی شده است.

·         تمام سطوح شیب دار شامل المان‌های مدل به استثنای المان‌هایی که توسط سازنده انتخاب شده‌اند.

 

 
۳۵۰ مدلسازی المان‌ها شامل:

·         عناصر تقویتی مقاطع پس تنیده و مکان میلگردها

·         پروفیل های مسلح کننده پس تنیدگی و موقعیت آنها

·         مسلح کننده‌ها اگر در BXP مورد نیاز باشد، مدل می‌شوند، معمولا فقط در مناطق پربار این اتفاق می‌افتد.

·         گستردگی اتصالات

·         میله‌های جاسازی شده و مهاری

·         پروفیل‌های پس تنیدگی و رشته‌ها در صورت نیاز توسط BXP، مدل می‌شوند.

·         حفاری برای مواردی مانند تاسیسات

·         هر گونه اجزاء تشکیل دهنده یا تقویت دائمی

·         تقویت کننده های برشی و گل میخ‌ها

 

 
۴۰۰ مدل سازی عناصر شامل:

·         تمام مسلح‌کننده‌ها از جمله عناصر پس‌تنیدگی،  تکمیل و مدل سازی می‌شوند.

·         اتمام