01
اکتبر

مدلسازی اطلاعات ساختمان سند EIR

سند EIR

مدلسازی اطلاعات ساختمان

مدلسازی اطلاعات ساختمان

سازه سترگ ایرانیان

سند eir یا employer’s information requirement  سندی پیش قراردادی است

جهت مدیریت ذینفعان پروژه، باید دانست هر پروژه ای جهت رفع نیازی ساخته می شود.

سرمایه گذاران پروژه نیاز هایی از قبیل :

۱- سود آوری

۲- تولید محصول

۳- قرارگیری کارکنان

۴- و…

 

نیاز ها

را با ساخت پروژه های مسکونی رفع می نمایند. باید دانست رفع این نیاز ها با سنجش خواسته های کارفرمایان امکان پذیر است.

بگذارید مثالی بزنم پزشکی داروساز جهت ارائه دارویی جدید قبل از رقیب خود نیاز دارد پروژه کارخانه ای را در زمان مشخصی به اتمام برساند.

نیاز های این کارفرما شامل اتمام پروژه سر موعد مقرر می باشد. تا بتواند محصولی مشخص تولید کند.

50038097-pharmaceutical-packing-production-line-conveyer-at-manufacture-pharmacy-factory-150x150 مدلسازی اطلاعات ساختمان سند EIR

pharmaceutical packing production line conveyer at manufacture pharmacy factory

از طرفی باید پیش از رقیب خود این محصول را ارائه نماید در غیر این صورت حاشیه سودش کاهش می یابد.

شناخت ذینفعان

در ابتدا باید تمامی ذینفعان پروژه یا stakeholder ها شناسایی شوند. تا بتوان براساس پرسشنامه هایی رضایت آنها را کسب کرد. کسب رضایت ذینفعان با مثلث موفقیت پروژه یعنی زمان، هزینه، و کیفیت می باشد.

1200px-Stakeholder_en.svg_-150x150 مدلسازی اطلاعات ساختمان سند EIR

ذینفعان پروژه شامل ذینفعان داخل سازمانی و خارج از سازمان می باشد.

1200px-Stakeholder_en.svg_-150x150 مدلسازی اطلاعات ساختمان سند EIR

مدیریت ذینفعان پروژه در مدلسازی اطلاعات ساختمان

نیاز ها

را با ساخت پروژه های مسکونی رفع می نمایند. باید دانست رفع این نیاز ها با سنجش خواسته های کارفرمایان امکان پذیر است.

بگذارید مثالی بزنم پزشکی داروساز جهت ارائه دارویی جدید قبل از رقیب خود نیاز دارد پروژه کارخانه ای را در زمان مشخصی به اتمام برساند.

نیاز های این کارفرما شامل اتمام پروژه سر موعد مقرر می باشد. تا بتواند محصولی مشخص تولید کند.

شناخت ذینفعان

در ابتدا باید تمامی ذینفعان پروژه یا stakeholder ها شناسایی شوند. تا بتوان براساس پرسشنامه هایی رضایت آنها را کسب کرد. کسب رضایت ذینفعان با مثلث موفقیت پروژه یعنی زمان، هزینه، و کیفیت می باشد.