07
اکتبر

مدلسازی اطلاعات ساختمان فرآیند همکاری در سند EIR

مدلسازی اطلاعات ساختمان

مدلسازی اطلاعات ساختمان

مدلسازی اطلاعات ساختمان

فرآیند همکاری

این بخش بیان می‌کند که اطلاعات پروژه چگونه، کجا و چه زمانی به اشتراک گذاشته می‌شوند.

فرآیند همکاری مطابق با BS1192: 2007 انجام خواهد شد.

اطلاعات پروژه از طریق یک محیط داده مشترک Common Data Environment (CDE)

به اشتراک گذاشته می‌شود که باید اجازه دهد اطلاعات مطابق با

BS1192: 2007 تبادل شوند. مدیر اطلاعات مسئولیت مدیریت CDE

را بر عهده خواهد داشت. هزینه های ایجاد و تهیه CDE بر عهده متقاضی موفق می‌باشد.

CDE باید عملکردهای زیر را ارائه دهد:

602861-636389204550220420-16x9-150x150 مدلسازی اطلاعات ساختمان فرآیند همکاری در سند EIR

 • شامل مجوزهای دسترسی به CDE برای همه اعضای تیم وظیفه و تیم کارفرما باشد.
 • یک سیستم امن ورود ارائه دهد.
 • اجازه دهد نسخه‌های فعلی و قبلی مشاهده و دانلود شوند.
 • CDE باید مشاهده کننده برای مدل ایجاد شده در اختیار داشته باشد که توسط کاربران ثبت نام شده و مجاز قابل دسترسی باشد.
 • تهیه یک فایل رسیدگی برای فایل‌ها برای تعیین:
 • فرد و سازمانی که سند را به اشتراک گذاشته است.
 • تاریخ و زمان اشتراک سند
 • لیست تحویل گیرندگان
 • افرادی که اسناد را مشاهده، دانلود و تایید کرده‌اند.
 • پیشنهاد دهنده باید برنامه‌ای را مشخص کند که دفعات همکاری و تبادل اطلاعات را مشخص کند.
 • پیشنهاد دهنده باید برنامه جلسات و کارگاه‌های آموزشی پروژه را مشخص کند که دفعات هر نوع جلسه را مشخص می‌کند. جلسه BIM Kick-Off برای توافق نقش‌ها، مسئولیت‌ها و اختیارات اجباری است.
 • پیشنهاد دهنده باید فرمت و میزان اشتراک مدل در هر مرحله از پروژه را ارائه دهد.
 • پیشنهاد دهنده باید برنامه‌ای برای دفعات و جزئیات بررسی تیم طراحی و کارفرما با استفاده از مدل و داده ایجاد شده را ایجاد کند.

جزئیات فرآیند همکاری پروژه باید به طور کامل در برنامه اجرایBIM  (BEP) پروژه بیان شود و برای نشان دادن شایستگی و توانایی کافی باشد.

 ۶.۳. سلامت و ایمنی

هدف این بخش قادر ساختن کارفرما برای تعریف چگونگی پشتیبانی کردن کار بر اساس BIM از نظارت سلامت و ایمنی برای تطابق با مراحل کاری پروژه است.

برنامه اجرایBIM  (BEP) پیش از قرارداد تامین کننده باید شامل موارد زیر باشد:

 • برنامه مراحل کار (/RIBA/ICE /APM ساختارهای شکست کار)
 • وارد کردن فرد دارای نقش هماهنگی سلامت و ایمنی در فرآیند همکاری BIM.
 • شناسایی جلسات اصلی که در آن سلامت و ایمنی به عنوان بخشی از فرایند همکاری بررسی می‌شود.
 • فرآیند ضبط و یکی کردن تصمیمات مربوط به مسائل سلامت و ایمنی برگرفته از جلسات فوق.
 • مروری بر تحویل‌های کلیدی ایمنی و سلامت در برابر هر مرحله کار.
 • تایید در مورد چگونگی ذخیره تحویل دادنی‌ها.
 • الزامات لازم برای برنامه ریزی در برابر فاجعه.