13
اکتبر

مدلسازی اطلاعات ساختمان برنامه ریزی تفکیک کار و داده

مدلسازی اطلاعات ساختمان

برنامه ریزی تفکیک کار و داده:

هدف از این بخش تعیین الزامات پیشنهادی برای پیشنهاد دهنده برای مدیریت فرآیند مدل سازی است.
اطلاعات باید مطابق با فرآیند شرح داده شده در PAS 1192-2: 2013 ، PAS 1192-5: 2015 و BS 1192: 2007 مدیریت شوند.
در شرایطی که کارفرما برای مدیریت کار الزامات خاصی دارد، باید الزام و درخواست پیشنهادها مشخص شود.
موارد زیر مورد نیاز است و باید در BEP تایید شود:
مدلسازی اطلاعات ساختمان
examining-a-chart_001 مدلسازی اطلاعات ساختمان برنامه ریزی تفکیک کار و داده

 • مدیریت مدل: پیشنهاد دهنده باید روش خود و جزئیات مراحل مورد نیاز آن را برای نحوه مدیریت مدل‌ها ارائه دهد. انتظار می‌رود که این کار با مدیر اطلاعات هماهنگ شود.
 • پیشنهاد دهنده باید روشی برای تقسیم ساختمان به حجم‌های قابل مدیریت و نحوه تعریف و مدیریت این حجم برای همه مدل سازان ارائه دهد.
 • حجم‌ها، مناطق و مساحت‌ها:
 • الزامات در ارتباط با تعاریف مناطق و مدیریت مجاورت با مدل
 • الزامات در رابطه با تعریف ساختار حجم پروژه
 • نام گذاری: نامگذاری فایل‌ها برای مدل‌ها و خروجی‌های مدل‌ها باید مطابق با BS1192: 2007 باشد. پیشنهاد دهنده باید نمونه‌ای از استراتژی نام‌گذاری فایل پروژه را که مطابق با BS1192: 2007 است، درج کند.
 • فرآیندهای انتشار
 • محتویات مرحله تبادل اطلاعات در برنامه تحویل اطلاعات تعریف شود.
 • این‌ها توسط مدیر اطلاعات تامین کننده از CDE تامین کننده منتشر ‌شود تا مرحله تحویل ویژه انجام شود.
 • مدیر اطلاعات تامین کننده کلیه بسته‌های اطلاعات را در CDE کارفرما که به مدیر اطلاعات کارفرما اعلام می‌کند بارگذاری کند.
 • مدیر اطلاعات کارفرما بسته را اعتبار سنجی می‌کند و گزارش قبولی Red Amber Green (RAG) را به مدیر اطلاعات تامین کننده ارائه می‌دهد.
 • بسته‌های سبز در قسمت پرونده منتشر شده CDE AIM کارفرما منتشر می‌شوند.
 • Amber یا بسته قرمز باید در CDE تامین کننده اصلاح گردد و برای آزمایش مجددا ارسال شود.

 

4.3. هماهنگی و جلوگیری از تداخلات

کیفیت پروژه و ریسک زدایی از طریق هماهنگی مدل و اطلاعات هدف و نیاز اصلی کارفرما است. این بخش به تعریف فرآیند هماهنگی مورد نیاز و الزامات برای کنترل کیفیت می‌پردازد.
پیشنهاد دهنده باید جزئیات مربوط به فرآیندهای مدیریت پروژه زیر را ارائه دهد:

 • جزئیات فرآیند شناسایی برخوردها شامل: