05
آوریل

مدلسازی اطلاعات ساختمان مقایسه روش سنتی و روش تحت متد BIM

مدلسازی اطلاعات ساختمان

حتی سرمایه گذاری

در ایجاد ساختمان جهت فروش و سود آوری باشد. ذینفعان پروژه و سرمایه گذاران باید اطمینان پیدا کنند

که با سرمایه گذاری خود نیازشان رفع می گردد. یکی از مهم ترین عوامل افزایش “زمان- هزینه” پروژه های ساختمانی تغییراتی می باشد

که به دلیل عدم تأمین نیازها در زمان اجرا به وجود می آید. این تغییرات عمدتاً به خاطر نبود دید مناسب ذینفعان و سرمایه گذاران پروژه

در ابتدای طرح و یا به دلیل طراحی نا مطلوب است. BIM  با بهره گیری تصویر گرائی و مدلسازی اطلاعات گرافیکی غیر شماتیک

و کاملاً واقعی امکان دیدن پایان پروژه را در زمان ابتدای طراحی فراهم می کند. از طرفی نرم افزار های زیادی از جمله Autodesk Naviswork

جهت بررسی برخورد های سخت و نرم را به صورت تمام اتوماتیک فراهم می کند. پس با افزایش زمان طراحی عمدتاً به خاطر مدلسازی پروژه

توسط نرم افزار های مؤلف زمان اجرا تا تغییرات بسیار کمتر در نتیجه با کاهش “زمان و هزینه ” پروژه همراه خواهیم بود.

نمودار شماره ۱- مقایسه روش سنتی و روش تحت متد BIM

 

یکی از مهم ترین کاربرهای این متد در زمان بهره برداری و به کارگیری اطلاعات در زمان ساخت

تبدیل داده ها به خرد سازمانی است. همانطور که قبلاً گفته شد جهت دستیابی به ساخت و ساز ناب و تفکر ناب باید خرد سازمانی افزایش یابد.

 

شکل شماره۱ – آنالیز داده ها

طبق شکل شماره ۱ ، یکی از اهداف پیاده سازی BIM  در سازمان ها تبدیل داده های بیشمار

به دلیل ماهیت پیچیده پروژه های ساخت و ساز) به اطلاعات می باشد. این کار به کمک دسته بندی داده ها

صورت می گیرد. با شناسایی ارتباط این اطلاعات دانش سازمانی افزایش می یابد. با شناخت وضع موجود

و مطلوب سازمان بینش پایداری به وجود می آید که با تحلیل مناسب تمامی موارد فوق بهترین

مسیر جهت رسیدن از وضع موجود به مطلوب(خرد سازمانی)  مشخص می گردد.

 

3- روش پیاده سازی بیم در فرآیند سازمانی

همانطور که قبلاً اشاره شد باید سطح بلوغ سازمانی در سازمان هدف مورد پایش قرار گیرد. در ابتدا سندی

به نام اطلاعات مورد نیاز از کارفرما(EIR) [1] تهیه می شود. این سند باید در صورت امکان طوری آماده شود که استراتژی های سازمانی جهت بهره برداری

از BIM مشخص گردد. به دلیل اینکه مدیران کلان مخاطب تکمیل این سند می باشند جهت تسریع کار باید فرم ها و جداولی تهیه گردند که دارای شرایط زیر باشند:

  • بدون نیاز به داشتن اطلاع تخصصی از BIM قابل تکمیل باشند.
  • شفاف و بدون پرهیز از ابهام و کلان گویی باشند.
  • کوتاه و مختصر باشند تا زمان زیادی مدیران کلان سازمانی را درگیر ننمایند.

پس از این سند، باید سند جامع برنامه پیاده سازی و اجرائی بیم  (BEP[2]) تکمیل گردد. این سند توسط متخصصان

و مشاوران BIM تهیه می گردد. این سند باید شرایط زیر را به صورت کامل داشته باشد:

  • باید دارای زمان بندی مناسب باشد.
  • اولویت های سازمان باید در آن مشخص باشد.
  • باید اقلام قابل تحویل BIM به صورت کل و جزء مشخص گردد.

[۱] Employer’s Information Requirement

[2] BIM Execution Plan