06
آوریل

مدلسازی اطلاعات ساختمان استراتژی چشم انداز آینده

مدلسازی اطلاعات ساختمان

استراتژی چشم انداز آینده

همانطور که در نمودار شماره ۲ مشخص گردیده است

برای ایجاد هر تغییری در سازمان ها باید استراتژی مناسب را داشت.

این استراتژی که مشخصاً چشم انداز آینده شرکت را مشخص می کند منجر به دانستن وظایف شخصی پرسنل سازمان می گردد.

هیچ یک از افراد سازمان خارج از استراتژی مدون شده فعالیت نکرده و حضور مدیران میانی و پرسنل به دلیل تضمین پیاده سازی چشم انداز سازمانی است.

فرآیند های BIM خارج از سیستم های دیگر نیست. این سیستم تکنولوژی محور نیز به دلیل پیچیدگی بالا نیازمند

زمان برای پیشبرد است. این زمان علاوه بر آشنایی و یافتن راهکارهای نوین تمرین مناسبی در سازمان هست که فرآیند های بیم محور اصلاح گردد. (ستوده بیدختی، ۱۳۹۴)

پایش مداوم سیستم ها کمک به تضمین اجرای آن ها می گردد. جهت پایش پیاده سازی مخصوصاً در سازمان

های بزرگ باید همواره از سیستم های اطلاعاتی استفاده کرد. این سیستم های اطلاعاتی مخصوصاً در شرکت ها

با پراکندگی محلی پروژه ها سرعت انتقال اطلاعات را افزایش داده و منجر به برخط بودن اطلاعات می گردد.

۶-    فرآیند ایجاد زیر ساخت بلوغ سازمانی

نمودار شماره ۲- مسیر پیاده سازی BIM در سازمان

photo_2016-07-26_14-21-06 مدلسازی اطلاعات ساختمان استراتژی چشم انداز آینده

۶-    مطالعه موردی

در این مطالعه شرکت توسعه فناوری های بایابیم در سازمان تأمین مسکن فرهنگیان از شرکت های

زیر مجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان مدلسازی اطلاعات ساختمان را جهت دستیابی به تفکر ناب پیاده سازی نمود.

در ابتدا مطابق فرآیند فوق استراتژی مناسب تهیه و بر اساس این استراتژی برنامه عملیاتی تا تاریخ ۱۴۰۲ تهیه شد.

این سازمان به صورت پیمانکار کل برای تحقق مأموریتش”ساخت مسکن شایسته فرهنگیان.” و در راستای دستیابی به چشم انداز

” تبدیل شدن به یک شرکت سرآمد انبوه ساز کشور در جهت تامین مسکن فرهنگیان