25
جولای

مدلسازی اطلاعات ساختمان بررسی روند ساخت از مراحل اولیه طراحی تا بهره بردای

مدلسازی اطلاعات ساختمان

با بررسی روند ساخت از مراحل اولیه طراحی تا بهره برداری

پروژه میتوان مشکلاتی نظیر افزایش زمان و هزینه، حجم زیاد

نقشه های تولیدی، حجم بالای نامه نگاریها، عدم کشف

تناقضات و خرابیها، تغییرات زیاد و ناتوانی در ایجاد تصویر کلی

از پروژه نهایی برای عوامل درگیر را مشاهده نمود. از آن جا که صنعت ساخت

در گروه صنایعی است که زمان و هزینه زیادی در پروژههای آن صرف میشود،

کاهش زمان و هزینه موجب افزایش بازده این صنعت والبته سودآوری بیشتر در آن خواهد شد.

لذا در سالهای

اخیر تلاشهای زیادی در این زمینه انجام شده می باشد که ظهور فناوریهای

نوین یکی از ثمرات آن است. مدل سازی اطلاعات ساختمان از جمله مثالهای استفادهی

فناوریهای نوین در صنعت ساخت می باشد،

که تقریبا از سال ۲۰۰۲ بر سر زبان ها افتاد.

 

با توجه به منافعی که از این تکنولوژی در صنعت ساخت حادث می شود، بسیاری از شرکت ها

50038097-pharmaceutical-packing-production-line-conveyer-at-manufacture-pharmacy-factory مدلسازی اطلاعات ساختمان بررسی روند ساخت از مراحل اولیه طراحی تا بهره بردای

pharmaceutical packing production line conveyer at manufacture pharmacy factory

در سراسر دنیا رو به آن آورده و در بعضی از کشورها با ورود دولت و تصویب قوانین مرتبط پ

یاده سازی آن در طی مراحل پروژه اجباری گشته است.
بر پایه اطلاعاتی که از نظارت ۵۰۷۱ پروژه عمرانی اجرایی به دست آمده در پایان سال ۸۸

حدود ۵۶ درصد از اهداف یک ساله پیش بینی شده برای عملیات عمرانی ملی محقق شده است.

این رقم از میزان تحقق اهداف در پایان سال ۱۳۹۰ حدود ۳.۵ درصد کمتر است. انحراف

زمان و هزینه در پروژه های کشور ، ۱۷.۸ درصد از پروژه ها با وزن مالی ۱۸.۱ درصد

مطابق با برنامه زمانی تعیین شده پیشرفت کرده اند.۷.۷ درصد از پروژه ها (با وزن مالی۱۲.۳ درصد)

به طور متوسط ۱۹درصد از برنامه زمانی مندرج در موافقتنامه جلو افتاده و باقی مانده پروژه ها

که از نظر تعداد ۷۴.۵ درصد و از لحاظ مالی ۶۹.۶ درصد وزن دارند، به طور متوسط ۱۸.۸

درصد عقب تر از برنامه زمانی بوده اند . ۵۰.۷% نارسایی اعتبار، ۱۳.۵% دستگاه اجرایی ،

۵.۵% پیمانکار و ۳۰.۳% از سایر علل های تاخیر در اجرای پروژه های عمرانی

ملی در برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۴-۱۳۸۸) بوده اند. (سازمان برنامه و بودجه کشور)
شکل ۱-۲ علل تاخیرات در پروژه های عمرانی ملی در برنامه چهارم توسعه