17
فوریه

مدلسازی اطلاعات ساختمان انتخاب نرم افزار مورد نیاز برای طراحی سه بعدی

مدلسازی اطلاعات ساختمان

انتخاب نرم افزار مورد نیاز برای طراحی سه بعدی

شناخت این موضوع به انتخاب نرم افزار مورد نیاز برای طراحی سه بعدی کمک شایانی می کند.

  • شکل (۱-۱) طراحی دو بعدی در نرم افزار رویت
  • شکل (۱-۲) تبدیل همان طراحی با موتور های گرافیکی به تصویری سه بعدی

از طرفی برای سهولت در کار نرم افزار از ابزار های مناسب برای افزایش بهره وری وابسته به سخت افزار کامپیوتر استفاده کرده است.

از جمله این ابزار عملی به نام XRef کردن می باشد

که با این عمل رایانه فقط از قدرت گرافیکی و تصویری نقشه ای به زیر دست استفاده می کند

و عملاً قدرت تغیر و محاسبه را از نقشه زیر دست می گیرد

این عمل باعث می شود تا سرعت کامپیوتر در محاسبات به شدت افزایش یابد.

از طرفی از مقایسه واقعیت با تصاویر طراحی شده در زمان طراحی با مدل سازی اطلاعات ساختمان می توان

bimSmallPractice_1-300x230 مدلسازی اطلاعات ساختمان انتخاب نرم افزار مورد نیاز برای طراحی سه بعدی

به قدرت این نرم افزار پی برد.

به عنوان تهیه یک دیدگاه قابل اندازه گیری، رتبه های سطح بلوغ و روش های محک زنی می توانند

برای تهیه یک خط کش محاسباتی برای مجریات به منظور دانستن

«مکانی که در آن هستند» و در آینده «جایی که می خواهند باشند» استفاده شوند.

(زاییری، ۱۹۹۸)، همانطور که بهترین اندازه های عملی اغلب به ایجاد نقطه عطفی

در بهبودها منجرفناوری-پروسه-افراد را به عنوان خودارزیابی اجرایی و  می شوند

(اندرسون و کمپ، ۱۹۹۵). هرچند، به منظور اندازه گیری قابلیت های فعلی

و موردانتظار سازمانی آمادگی الکترونیکی، تکنیک های سطح بلوغ می توانند استفاده شوند

(گالیرز و سوترلند، ۲۰۰۳). برای مثال، روش مدل بلوغ قابلیتی

به طور موفقیت آمیزی توسط بسیاری از سازمان ها در بخش های متعدد به منظور تخمین بلوغ نسبی عملکرد ها استفاده شده اند (راجرز، ۲۰۰۹؛ زیکائل، ۲۰۰۹).

(بناونت و همکاران، ۲۰۰۵)، بازتاب کننده اهمیت این ها برای خود موقعیت یابی در بازار می باشند.