۲۸
بهمن

مدلسازی اطلاعات ساختمان طراحی بعد پنجم

مدلسازی اطلاعات ساختمان 

طراحی بعد پنجم

در این مقوله باید دانست که بعد پنجم بعدی هندسی نیست

و بعدی از ابعاد مدیریت پروژه می باشد.

این بعد مربوط به سیستم بودجه بندی

و قیمت دهی متره و برآورد می باشد.

از آنجا که طراحی توسط متد BIM به سمت شی گرا تر شدن

images-13-1 مدلسازی اطلاعات ساختمان طراحی بعد پنجم

هرچه بیشتر پیشرفته است در نتیجه هر جسم هندسی قابلیت

دریافت مشخصات را به صورت کامل دارا می باشد.

از این رو باید دانست مشخصات اگر

به صورت کامل وارد شوند به راحتی با خصوصی سازی توان ایجاد جداولی است

که از این نقشه های سه بعدی متره می گیرد.

این متره بر اساس نوع دلخواه شامل جداولی است حاوی اطلاعات ورودی و دلخواه برای گزارش گیری.

این سیستم با کمک ترن افزار های دیگر به سرعت قیمت تمام شده

پروژه را در یک سرعت بالا حتی در ابتدای پروژه مشخص می کند.

Autodesk Quantity Takeof

در این پایان نامه از نرم افزار Autodesk Quantity Takeoff

به عنوان نرم افزار قیمت دهی استفاده شده است.

اسن نرم افزار از متد BIM پیروی میکند و به عنوان یک نرم افزاری

قدرتمند از خروجی نرم افزار های دیگر تحت متد BIM به عنوان ورودی استفاده می کند.

این نرم افزار مخصوصاً با دیگر نرم افزارهای ساخت شرکت Autodesk رابطه خوبی دارد.

  • شکل (۱-۱) تصویری از نرم افزار Autodesk Quantity Takeoff برای متره و برآورد پروژه

در ابتدای امر خروجی نرم افزار Autodesk Revit به عنوان ورودی به این نرم افزار وارد می شود.

این نرم افزار به سرعت متره را از این مدل سه بعدی با توجه به مشخصات ورودی می گیرد.

سیستم قیمت دهی این نرم افزار با توجه به کتابخانه ای خصوصی

که قبلاً آن را ایجاد کرده اید قیمت پروژه را در می آورد.

این نرم افزار همچنین قابلیت ایجاد کتابخانه

جدید برای پروژه های سفارشی را داراست. کوبریک و متدال