17
فوریه

مدلسازی اطلاعات ساختمان وسیله حصول آمادگی الکترونیکی

مدلسازی اطلاعات ساختمان

وسیله حصول آمادگی الکترونیکی

اندازه ها برای تخمین کارایی و اثر ICT به طور غالب بر تصمیمات تخمین مالی پروژه/پس از سرمایه گذاری تمرکز دارند.

این فیدبک به مجریان کمک کرد تا از تصمیمات سرمایه گذاری ICT خود آموزش ببینند.

هرچند، ادبیات موجود بر شکست های پروژه ICT نشان می دهند که مدل های آمادگی الکترونیکی سازمانی ممکن است بتوانند اینجا کمک باشند.

VERDICT

نزدیک ترین روش به این تا به حال مدل VERDICT (رویکار، ۲۰۰۶) می باشد،

که نکات/درجه های آمادگی الکترونیکی را برای سازمان ها معرفی می کنند؛

برای مثال، از طریق پله های سطح بلوغ و غیره.

عمومی

مابقی تلاش ها شامل ابزار عمومی مشاوره ای IS شاغل (صلاح، ۲۰۰۳) می شود که تصویری عمومی آمادگی الکترونیکی از سازمان ها را تهیه می نماید.

از این گذشته، هدف اصلی خودارزیابی، تولید دیدگاهی تمام شمول و قابل اندازه گیری از آمادگی الکترونیکی سازمانی می باشد

که عوامل فناوری-پروسه-افراد را به عنوان خودارزیابی اجرایی و خوب برنامه ریزی شده (و فعالیت در پیش رو)

خلاصه سازی می کند و می تواند مزایای قابل ملاحظه ای را ارائه داده و به تقویت جهت دهی کمک کند (هیلمن، ۱۹۹۴). در این طرح،

فزاینده ای

تکنیک های خودارزیاب به طور فزاینده ای در حال استفاده هستند (بناونت و همکاران، ۲۰۰۵)، بازتاب کننده اهمیت این ها برای خود موقعیت یابی در بازار می باشند.

images-1 مدلسازی اطلاعات ساختمان  وسیله حصول آمادگی الکترونیکی

به عنوان تهیه یک دیدگاه قابل اندازه گیری، رتبه های سطح بلوغ و روش های محک زنی می توانند

برای تهیه یک خط کش محاسباتی برای مجریات به منظور دانستن «مکانی که در آن هستند»

و در آینده «جایی که می خواهند باشند» استفاده شوند. (زاییری، ۱۹۹۸)، همانطور که بهترین اندازه های عملی اغلب

به ایجاد نقطه عطفی در بهبودها منجر می شوند (اندرسون و کمپ، ۱۹۹۵). هرچند، به منظور اندازه گیری قابلیت های فعلی و موردانتظار

سازمانی آمادگی الکترونیکی، تکنیک های سطح بلوغ می توانند استفاده شوند

(گالیرز و سوترلند، ۲۰۰۳). برای مثال، روش مدل بلوغ قابلیتی به طور موفقیت آمیزی

توسط بسیاری از سازمان ها در بخش های متعدد به منظور تخمین بلوغ نسبی عملکرد ها استفاده شده اند (راجرز، ۲۰۰۹؛ زیکائل، ۲۰۰۹).