17
فوریه

مدلسازی اطلاعات ساختمان فناوری

مدلسازی اطلاعات ساختمان

فناوری

دردرون بخش ساخت و ساز، مواردی که احاطه کننده تجارت الکترونیک، تراکنش های الکترونیک و محیط های تعاملی هستند،

به طور فزاینده در حال رایج شدن هستند (۴ پروژه، ۲۰۱۱؛ فناوری های بی آی دابلیو، ۲۰۱۱).

بنابراین، فناوری یک عامل اصلی آمادگی الکترونیکی می باشد،

BIM-Image-300x180 مدلسازی اطلاعات ساختمان فناوری

نگهداری

به ویژه آنطور که بسیاری از مناطق ریشه ای را از مدیریت تا کارکرد تا استانداردسازی، نگهداری، پیش بینی و سرمایه گذاری (APEC, 2000) در بر می گیرد.

بنابراین، ICT نیازمند این است که به منظور اطمینان از اینکه فناوری های جدید و لازم با طرح های استراتژیک سازمانی برای برتری جستن در مزایای شناسا همسو شوند،

مدیریت گردند.

همسوسازی

در این باره، این همسوسازی هم می تواند به ایمن سازی مزیت رقابتی با استفاده از ICT به عنوان فعالساز شایستگی اساسی (کانسترامت آی تی، ۲۰۰۸) کمک کند.

پروسه

جنبه کلیدی این، قابلیت سازمان برای تشویق کاربران برای ورود به این پروسه برای دستیابی به اطلاعات زیرساختار و توسعه آمادگی مدیریت اقدام نمایند (بومر، ۲۰۰۶).

این مسائل توسط مطالعه استراتژیک با تفکر در مجریان UK AEC و مدیران فناوری،

.با ادراک آنها از سرمایه گذاری برای ابتکار ICT محور لینک شده با مزیت رقابتی تقویت شده است (کانستراکت آی تی، ۲۰۰۸).

یافته های تحقیقاتی یک سری از «فرصت های ازدست رفته» را برجسته می سازد،

شامل افراد، پروسه ها و محیط کار – برای توسعه قابلیت های ریشه ای و در حالت آمادگی الکترونیکی بودن (سازمانی)

به منظور جذب موثر فناوری به عملکردهای کاریشان (برای دستیابی به ابتکار و مزیت رقابتی). در این باره، فعالسازان و زیر مجموعه های کلیدی می توانند

در جدول ۱۶. ۲ دیده شوند.