۰۶
اسفند

مدلسازی اطلاعات ساختمان بیانیه محدوده پروژه

مدلسازی اطلاعات ساختمان

بیانیه محدوده پروژه

بیانیه محدوده پروژه، نیازهای بازرگانی، توجیه­ها، الزامات و محدودیت­های جاری پروژه را شرح می­دهد

. همچنین اطلاعات مهمی درباره الزامات پروژه که طی برآورد هزینه در نظر گرفته می­شود را فراهم می­کند

. محدوده پروژه شامل محدودیت­ها، فرضیت و الزامات است. محدودیت­ها عوامل خاصی هستند

که می­توانند گزینه­های مطرح در برآورد هزینه را محدود کنند. یکی از متداول ترین محدودیت­ها برای بیشتر پروژه­ها، محدودیت بودجه است.

دیگر محدودیت­ها می­توانند شامل تاریخ مشخص شده برای تحویل، منابع کاری موجود و سیاست های سازمانی باشند.

فرضیات، عواملی هستند که صحیح، حقیقی یا قطعی فرض می­شوند.

images-7-300x168 مدلسازی اطلاعات ساختمان بیانیه محدوده پروژه

الزامات با مفاهیم قراردادی و منطقی می­توانند شامل سلامتی، ایمنی، امنیت، عملکرد، عوامل محیطی، بیمه، حقوق مالکیت معنوی، موقعیت استخدام برابر، پروانه­ها و مجوزها باشند

که کلیه آنها، در زمان برآورد هزینه­ها، در نظر گرفته می­شوند.

محدوده پروژه، فهرست دستاوردها و معیارهای پذیرش پروژه و محصولات، خدمات و نتایج آن را مشخص می­کند.

کلیه این عوامل، در زمان تدوین برآورد هزینه پروژه منظور می­شوند.

بیانیه محدوده کار محصول در محدوده پروژه، شرح محصول و خدمات و اطلاعات مهمی درباره هر مسئله فنی که طی برآورد هزینه در نظر گرفته می­شود را شامل می­گردد [۵].

۴- ساختار تفکیک فعالیت ها

ساختار تفکیک فعالیت های پروژه (WBS) روابط بین اجزاء پروژه و دستاوردهای آن را مشخص می­کند.

– فهرست راهنمای ساختار تفکیک فعالیت ها

فهرست ساختار تفکیک فعالیت­ها و جزئیات شرح کار،

یک شناسائی از دستاوردها و شرحی از کار را در هر جزء ساختار تفکیک فعالیت­ها که برای تولید هر دستاورد مورد نیاز است، فراهم می­کند.

۶- برنامه مدیریت پروژه

برنامه مدیریت پروژه، برنامه کلی برای اجرا، پایش و بازبینی پروژه فراهم می­کند.

در هنگام در دسترس بودن دیگر خروجی­های برنامه ریزی، این خروجی ها نیز در برآورد هزینه در نظر گرفته می­شوند.

برنامه مدیریت زمان بندی: نوع و اندازه منابع و مقدار زمانی که برای تکمیل کار پروژه به کار می­رود، یک بخش اصلی از تدوین هزینه پروژه است.