۰۶
اسفند

مدلسازی اطلاعات ساختمان هزینه های فعالیت های زمان

مدلسازی اطلاعات ساختمان

هزینه های فعالیت های زمان

برآورد هزینه­های فعالیت­های زمان بندی شامل برآورد تقریبی از هزینه منابع مورد نیاز برای تکمیل هر فعالیت زمان­بندی است.

در تقریب هزینه­ها، برآوردکننده، علل محتمل مغایرت در برآورد هزینه­ها، از جمله خطرپذیری ها را درنظر می­گیرد.

برآورد هزینه شامل تعریف و درنظرگرفتن گزینه های مختلف هزینه بر است.

برای مثال، در اکثر زمینه­های کاربردی، طی مرحله طراحی برای ایجاد پتانسیل کاهش هزینه مرحله اجرا و عملیات تولید،

کار اضافی انجام می­شود. فرآیند برآورد هزینه، می تواند تعین کند که آیا کاهش هزینه مراحل بعدی جبران کننده هزینه کار اضافه طراحی است یا خیر [۵].

به طور کلی، فرآیند تخمین هزینه پروژه، شامل دو مرحله استخراج مقادیر (متره) و افزودن هزینه به لیست مقادیر به دست آمده

 

در مرحله قبل می‌باشد [۱۰]. یک برآورد قابل اطمینان، سیستمی متشکل از مقادیر به دست آمد

ه از مدل، به همراه هزینه ماشین آلات و نیروی انسانی است. ضمنا، موارد نامحسوسی چون شرایط کارگاه،

هزینه‌های غیرمستقیم نسبت سود به هزینه (ضریب بالاسری) نیز بایستی به موارد فوق اضافه شود

[۱۱]. این در حالیست که فرآیند متره در سیستم کَد سنتی، از طریق انتخاب المان‌های ترسیم شBIM-Image-1-300x169 مدلسازی اطلاعات ساختمان هزینه های فعالیت های زمانده

در کَد و به کارگیری نرم افزارهایی با قابلیت تخمین اتوماتیک ابعاد المان‌ها و در نهایت، وارد نمودن مقادیر

به لیست متره پروژه انجام می‌گرفته است. این فرآیند به تنهایی نیازمند صرف وقت و توان قابل توجه مسئول متره و برآورد می‌باشد. از آنجایی که فرایند گزینش و تخمین مقادیر با این روش به صورت دستی و غیراتوماتیک انجام می‌گیرد، استعداد بروز خطا و از قلم افتادن برخی موارد اجتناب ناپذیر خواهد بود. صنعت ساخت از معدود صنایعی است که در آن پیمانکار، نیازمند ارائه قیمت نهایی کار پیش از شروع اجرای آن است. بنابراین نیاز است تا محاسبات و برآورد هزینه پروژه، پیش از اطلاعات از شرایط پدید آمده در جریان کار اما با دقت بسیار بالا انجام پذیرد [۱۰].