۰۷
اسفند

مدلسازی اطلاعات ساختمان هزینه اجرا

مدلسازی اطلاعات ساختمان

هزینه اجرا

هزینه نرم افزارهای BIM و در کنار آن آموزشکارکنان و به روز کردن بسترهای IT، می‌نواند

برای ذینفعان هر پروژه، مخصوصا برای پیمانکاران که کمتر به تکنولوژی‌های روز رو می‌آورند،

قابل توجه باشد. در سال ۲۰۰۸ در تحقیقی نشان داده شد که که ٪۱۵ از متخصصان صنعت هزینه‌های

نرم افزاری و ٪۱۳ از آن‌ها هزینه‌های

به روز کردن آن سخت افزاری را چالش اجرایی BIM می‌دانستند [۴۰و۴۱].

با این که استفاده از BIM هزینه‌هایی را بر پروژه تحمیل می‌کند، اما واقعیت این است که این هزینه

تنها بخش کوچکی از یک سرمایه گذاری بزرگ است که باعث کم کردن هزینه‌هایی در مراحل مختلف پروژه می‌شود،

که آن را صرفه جویی می‌ناممیم. معمولا صرفه جویی‌ها به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند [۸].

 1. صرفه جویی مستقیم: مجموع تمام صرفه جویی‌های ناشی از تغییر در صورت وضعیت‌های

 2. قابل پیش‌بینی و هرگونه هزینه‌های قابل اجتناب که با استفاده از BIM حذف می‌شوند.
 3. images-7-300x168 مدلسازی اطلاعات ساختمان هزینه اجرا
 4. در این بخش مشخص ترین صرفه جوییع شناسایی تداخلات است. مقدار صرفه جویی BIM در شناسایی تداخلات
 5. با توجه به مقادیر، زمان‌ها، هزینه‌ها، نیروی کار و مواد دقیقا اندازه گیری می‌شود. صرفه جویی‌های مستقیم
 6. معمولا سه تا پنج برابر هزینه‌ی مستقیم آن بوده است[۴۱و۴۲].
 7. صرفه جویی‌های غیر مستقیم: اگر جه اندازه گیری صرفه جویی‌های غیر مستقیم از صرفه جویی‌های مستقیم سخت تر است
 8. اما تأثیر BIM در یکپارچه سازی تیم طراحی و تحویل پروژه‌ی یک پارچه و فرآیندهای تغییر و بهبود روش‌های انجام پروژه و کاهش هزینه‌های تمام شده
 9. به شکل چشمگیری قابل تأمل است. در صرفه جویی‌های غیر مستقیم یکی از ساده ترین موارد برای اندازه گیری زمان است.
 10. به عنوان مثال، اگر محاسبه صرفه جویی‌های غیر مستقیم در زمان را به شکل
 11. “تعداد افراد حاضر در جلسه × تعداد جلسات × هزینه متوسط ساعتی” در نظر بگیریم،
 12. اگر در صورت ارائه یک مدل ۴D زمان بندی، نیاز به حضور ۱۰ نفر در یک جلسه‌ی ۴ ساعته به ۱ ساعت
 13. کاهش پیدا کند، با نرخ ۱۰ دلار بر ساعت، میزان سود به دست آمده‌ی صرفه جویی ۳۰۰ دلار است
 14. هم چنین عوامل دیگر نیز می‌توان به حساب آورد. در مثالی دیگر، با محاسبه هزینه ناشی از تأخیر
 15. در برنامه‌ی زمان بندی که شامل هزینه‌ی روزانه‌ی بهره‌ی وام کارفرما، هزینه‌های شرایط عمومی
 16. پیمانع هزینه‌های دفتری و … است، مقدار صرفه جویی‌های حاصل از BIM به دست می‌آید که
 17. با کم کردن هرینه‌ی آن، صرفه جویی خالص آن و در نهایت با استفاده از آن، نرخ بازگشت سرمایه [۱]به دست می‌آید [۴۱و۴۲].

ROI یکی از راه‌های متعدد ارزیابی سرمایه گذاری است که در آن سود بالقوه یا به دست آمده از سرمایه گذاری با هزینه‌ی آن مقایسه می‌گردد [۴۲].

فیبل در سال ۲۰۰۳ ROI را نسبت سود حاصل از سرمایه گذاری به مقدار هزینه‌ی آن، ضرب در صد محاسبه کرد (فرمول۲. ۱). توجه به این نکته ضروری است که ROI میزان سود سرمایه گذاری، و نه مقدار سرمایه گذاری را اندازه گیری می‌کند [۴۱و۴۲].

(۲. ۱)

[۱] Return On Investment (ROI)