08
مارس

مدلسازی اطلاعات ساختمان اهداف سند

مدلسازی اطلاعات ساختمان

اهداف سند

–  اهداف این سند

برنامه اجرائی مدلسازی اطلاعات ساختمان (BEP)  یک سند جهت اطمینان از موفقیت اجرائی سازی BIM در پروژه نام پروژه با اهداف دانشگاه آزاد اسلامی می باشد.

خروجی این سند از روند همکاری برای تأمین اطلاعات مورد نیاز دانشگاه آزاد اسلامی  اطمینان حاصل می کند و منجر به تهیه و هماهنگی قرارداد در کل چرخه حیات پروژه با مشخص کردن موارد زیر می شود:

  • مسئولیت ها
  • نیاز ها و رویه ها
  • بهترین تمرین ها
  • متد و پروتوکل
  • رویه های تجاری مرتبط
  • نیاز های نرم افزاری
  • -1-300x135 مدلسازی اطلاعات ساختمان اهداف سند

این سند باید برای تأمین نیاز های اطلاعاتی کارفرما، مشاور و پیمانکار تعریف شود.ب

رای فازهای اضافی پروژه و مقاطع کاری خارج از کلیات این سند، اطلاعات باید از طریق نامه تهیه شد

توسط کارفرما به متن الصاق شود. اما استاندارد های نامگذاری و شاکله داده ها به قوت خود باقی است.

هیچ بخشی از این سند نباید به عنوان منعی برای اشتراک گذاری مدل فیمابین مشاور، متخصصین، پیمانکاران جزءو تأمین کنندگان پروژه در زمانی که منجر به بهبود رویه پروژه می شود

تفسیرگردد.

۲-  مقدمه

۲-۱       اشاعه

(BEP)  حمایت کامل از کارفرما و تیم پروژه تهیه شده است و مدیریت مناسبی جهت تأمین موارد کنترلی و رویژن های آتی وجود دارد.

این سند ملحق نامه ای رسمی و یا دستورالعمل استاندارد مدیریت پروژه تهیه و ارسال می شود. دریافت کننده نامه باید  به تأیید برساند که اطلاعات تکمیلی در اختیار او می باشد.

۲-۲          اجرای پروژه در بستر BIM

برای موفقیت BIMدر پروژه ظرفیت های تیم باید در اختیار قرارگیرد. در این متن نیاز های دانشگاه آزاد اسلامی با جزئیات تشریح می شود.

۲-۳          استاندارد های مناسب

برای ایجاد رویه همکاری استوار، هسته تیم پروژه دانشگاه آزاد اسلامی باید با زنجیره تأمین کنندگان و استاندارد ها در ارتباط باشد.

برای تعاریف بهتر به بخش ۳ (EIR)  مراجعه شود.