08
مارس

مدلسازی اطلاعات ساختمان پیاده سازی bim

مدلسازی اطلاعات ساختمان

پیاده سازی bim

تاریخ تأیید سرپرست تهیه Rev.
96/11/16 میر علی خادم موسوی ۱

 

کنترل تعمیم مستندات

برنامه اجرایی  مدلسازی اطلاعات ساختمان (BEP) یک

سند کنترلی است و باید در هر پروژه با توجه به شرایط، بازبینی، تأیید و تعمیم داده شود.

این نسخه از BEP به صورت رسمی برای موارد ذیل مشخص می شود:

شماره دریافت کننده سازمان
۰۱
۰۲
۰۳
۰۴

 

 

 

 

 

 

 

download-2-300x119 مدلسازی اطلاعات ساختمان پیاده سازی bim

 

 

Contents

Building Information Modeling (BIM) Execution Plan.. 1

For Islamic Azad University. 1

کنترل تعمیم مستندات… ۲

۱-        اهداف این سند.. ۵

۲-     مقدمه. ۵

۲-۱   اشاعه. ۵

۲-۲     اجرای پروژه در بستر BIM… 5

2-3      استاندارد های مناسب… ۵

۳-        اطلاعات و اهداف پروژه. ۶

۳-۱  اطلاعات پروژه. ۶

۳-۲ اهداف پروژه. ۷

۳-۲-۱ عامل های موفقیت… ۷

۳-۲-۲دستورالعمل ها و مستندات… ۷

۴-        نیازها و رویه های BIM… 7

4-2 سطح تعاریف پروژه. ۷

۴-۲-۱  خلاصه. ۷

۵-        برنامه ریزی پروژه. ۷

۵-۱  برنامه ریزی اصلی.. ۷

۵-۲  برنامه پیاده سازی مدلسازی اطلاعات ساختمان.. ۷

۵-۳مایلستون پروژه. ۸

۶-        تیم پروژه ، ذینفعان و مسئولیت ها ۸

۶-۱ کلیات… ۸

۶-۱-۱ ظرفیت BIM… 9

6-2 نقش ها و مسئولیت ها ۹

۷-        موارد قابل تحویل.. ۹

۷-۱ مدلسازی اطلاعات… ۹

۷-۲ خروجی های دو بعدی.. ۱۰

۸-همکاری.. ۱۰

۸-۱  نرم افزار مورد تأیید و ورژن آن ها ۱۰

۸-۲  محیط اطلاعات متداول.. ۱۱

۸-۲-۱ مسئولیت ها ۱۱

۸-۲-۲مزایای کاربر. ۱۱

برای امنیت دسترسی به اعضا باید با دقت کافی داده شود و هر تغییری در دسترسی باید در دسترس قرارگیرد. ۱۱

۸-۲-۳ اهداف ساختاری اطلاعات… ۱۱

۸-۳ جلسه کارگروه مدلسازی BWM))اطلاعات ساختمان و ورکشاپ های BIM… 11

9-        استادسازی متدها و رویه ها ۱۲

۹-۱ واحد های اندازه گیری مدل.. ۱۲

۹-۲ هماهنگی سیستم.. ۱۲

۹-۳ پروسه استفاده از BIM… 12

9-4 مسئول  طراحی و مدلسازی.. ۱۲

۹-۵ محاسبه احجام و تعداد. ۱۳

۹-۶بهترین تمرین تألیف مدل.. ۱۳

۹-۷  رویه تأیید مدل.. ۱۳

۹-۸ حل اختلافات… ۱۳

۱۰-      بستن پروژه. ۱۳

۱۰-۱ انتقال BIM… 14

 

3-2-1 عامل های موفقیت… ۷

۳-۲-۲دستورالعمل ها و مستندات… ۷

۴-        نیازها و رویه های BIM… 7

4-2 سطح تعاریف پروژه. ۷

۴-۲-۱  خلاصه. ۷

۵-        برنامه ریزی پروژه. ۷

۵-۱  برنامه ریزی اصلی.. ۷

۵-۲  برنامه پیاده سازی مدلسازی اطلاعات ساختمان.. ۷

۵-۳مایلستون پروژه. ۸

۶-        تیم پروژه ، ذینفعان و مسئولیت ها ۸

۶-۱ کلیات… ۸

۶-۱-۱ ظرفیت BIM… 9

6-2 نقش ها و مسئولیت ها ۹

۷-        موارد قابل تحویل.. ۹

۷-۱ مدلسازی اطلاعات… ۹

۷-۲ خروجی های دو بعدی.. ۱۰

۸-همکاری.. ۱۰

۸-۱  نرم افزار مورد تأیید و ورژن آن ها ۱۰

۸-۲  محیط اطلاعات متداول.. ۱۱

۸-۲-۱ مسئولیت ها ۱۱

۸-۲-۲مزایای کاربر. ۱۱

برای امنیت دسترسی به اعضا باید با دقت کافی داده شود و هر تغییری در دسترسی باید در دسترس قرارگیرد. ۱۱

۸-۲-۳ اهداف ساختاری اطلاعات… ۱۱