09
مارس

مدلسازی اطلاعات ساختمان بیانیه

مدلسازی اطلاعات ساختمان

بیانیه

۲  برنامه پیاده سازی مدلسازی اطلاعات ساختمان

برنامه زمانبندی مدلسازی اطلاعات ساختمان باید توسط سرپرست مدلسازی اطلاعات ساختمان و باید تمام فعالیت ها و روش های پایش را طبق پیوست J و EIR تکمیل نماید.

با در نظرگرفتن برنامه اصلی و با توجه به همکاری کارفرما و تیم پروژه و با توجه به ساختار مایلستون ها، مدلسازی اطلاعات ساختمان باید تکمیل و آماده پیاده سازی گردد.

این مایلستون ها شامل مدلسازی موارد زیر می باشد:

وضعیت سایت

تعیین سطوح دسترسی

رویه مناقصه

نقاط اصلی انتشار اطلاعات

روش تبادل اطلاعات

۵-۳ مایلستون پروژه

این مایلستون با توجه به برنامه ریزی اصلی به تاریخ ۰۰/۰۰/۰۰۰۰

مایلستون تاریخ
مایلستون شماره ۱ پروژه ۰۰/۰۰/۰۰۰۰

 

مایلستون شماره ۲ پروژه ۰۰/۰۰/۰۰۰۰

 

مایلستون شماره ۳ پروژه ۰۰/۰۰/۰۰۰۰

 

 
 

 

۱-  تیم پروژه ، ذینفعان و مسئولیت ها

۶-۱ کلیات

بخش های مختلف پروژه، نقش های آن ها ، مسئولیت هایشان و ارتباطاتشان در این بخش باعث کاهش کاستی ها و دوباره کاری ها خواهد شد.

222-300x169 مدلسازی اطلاعات ساختمان بیانیه

تمام بخش ها باید در نظر داشته باشند که تمام پرسنل آن ها از این موضوع تبعیت فرمایند.

۶-۱-۱ ظرفیت BIM

تیم مشاور باید صلاحیت کار گروهی و  جلوگیری از دوباره کاری و مدیریت تسهیلات را  با مدلسازی اطلاعات ساختمان ارزیابی کند.

در زمان انتصاب تیمی که در این حوزه فعالیت دارند باید پتانسیل ارتباط با پروژه با ید تخمین زده شود. به طور مثال آموزش مورد نیاز و راهبری تیم.

 

6-2 نقش ها و مسئولیت ها

نقش ها و مسئولیت های ملسازی اطلاعات ساختمان در این بخش مشخص می شود.

با وجود اینکه مسئولیت ها در پیوست D مشخص شده اما هر سازمانی BIM COORDINATOR برای مشخص شدن فعالیت ها و رعایت مسئولیست ها باید داشته باشد.

وظیفه این شخص هماهنگی رشته های مختلف BIM  می باشد و بررسی فعالیت های مربوط به سازمان خودش را انجام می دهد.

مدیریت می کند استفاده از BIM را به سود سازمان خودش.

هماهنگ می کند موارد را با قوانین سازمان خودش.

پشتیبانی می کند سازمان خودش را برای استفاده از ابزار مدلسازی اطلاعات ساختمان

بر اساس استاندارد سارمانش محتوای BIM را جهت دهی می کند.

هماهنگی می کند مدیریت برخوردها و وضوح فعالیت ها سازمان خودشون را

نقشه ها و اطلاعات مورد نیاز سازمان خودش را بیرون می آورد.

آموزش BIM  در صورت نیاز