10
مارس

مدلسازی اطلاعات ساختمان موارد قابل تحویل BEP

مدلسازی اطلاعات ساختمان

موارد قابل تحویل BEP

مدلسازی اطلاعات

اطلاعات مورد نیاز کارفرما تولید می شود با هدف:

اطلاعات مورد نیاز کارفرما برای هدف زیر تأمین می شود:

دسترسی کامل به تمامی اطلاعات مورد نیاز با دقت بسیار

unnamed-file-300x292 مدلسازی اطلاعات ساختمان موارد قابل تحویل BEP

بالا و گزارش گیری هر اطلاعات فضاهای داخلی و خارجی به وسیله مدلسازی اطلاعات ساختمان

تسهیلات، طبقات (منطقه) و زون بندی و فضاها (موقعیت) و فضاهای مفید

و کلی باید مستند سازی شود. متد استفاده از این مستندات باید مستند سازی شود

تمام این خدمات برای برنامه ریزی و اطمیان از بیشترین استفاده دارایی ها برای اهدافشان می باشد.

تمامی اطلاعات برای مدیر تسهیلات و بهره بردار باید به طوری قرارگیرد که هم هزینه و نحوه بهره برداری مشخص باشد.

در طول چرخه حیات پروژه پاسخ ساده سوالات(PLQs )[1] باید ید در پیوست

M کاربرگ EIR  نمایش داده شود و کارفرما در طول پروژه به راحتی به اطلاعات دسترسی داشته باشد.

 

7-2 خروجی های دو بعدی

اطلاعات خارج از این بخش با روش های متداول به صلاحدید کارفرما به اشتراک گذاشته می شود . نقشه های دو بعدی ، پلان ها، مقاطع، دید ها و گزارش ها  طبق اهداف زیر ایجاد می شود:

اطلاعات فقط برای اهداف مورد نیاز استفاده شود.

به خداقل رساندن جزئیات کامل و نه برای طراحی مجدد.

پروسه منطقی قرارگیری اطلاعات

توجه شود که مشاورها  جزئیات شماره گذاری و اندازه گیری را در بخش های F و G  از کاربرگ EIR مشخص می کنند.اگر مقایرتی اتفاق افتاد در موارد فوق در جلسه گروهی BIM باید مطرح و اصلاح گردد.

[۱] PLAIN LANGUAGE QUESTION

7-2 خروجی های دو بعدی

اطلاعات خارج از این بخش با روش های متداول به صلاحدید کارفرما به اشتراک گذاشته می شود . نقشه های دو بعدی ، پلان ها، مقاطع، دید ها و گزارش ها  طبق اهداف زیر ایجاد می شود:

اطلاعات فقط برای اهداف مورد نیاز استفاده شود. c