۰۳
فروردین

مدلسازی اطلاعات ساختمان مسیر اجرائی

مدلسازی اطلاعات ساختمان

مسیر اجرائی

هدف از این سند ارائه یک تعریف کلی از الزامات اطلاعات مورد نیاز از کارفرمایان (EIRs) برای حمایت از اجرای مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) در پروژه ………………. است.

این سند برای پشتیبانی از پروسه های همکاری و ارائه اطلاعات

مورد نیاز دانشگاه آزاد در حین طراحی، ساخت و تحویل به شرح زیر است:

 • مسئولیت ها

 • الزامات و فرآیندها

 • بهترین شیوه ها

 • روش ها و پروتکل ها

 • فرآیندهای کسب و کار مرتبط

 • پشتیبانی از الزامات نرم افزار

دانشگاه نیاز به اطلاعات دارد تا اهداف زیر محقق شود:

BIM-Image-1-300x169 مدلسازی اطلاعات ساختمان مسیر اجرائی

BIM-Image

 • سند اجرائی سازی مدلسازی اطلاعات ساختمان (BEP) تهیه و تکمیل شود.
 • یکسان سازی متد استاندارد در داخل پروژه ایجاد شود تا از تأمین آنها اطمینان حاصل شود.
 • اولویت بندی مقاصد طرف قرارداد برای استفاده از مدلسازی اطلاعات ساختمان مشخص شود.
 • جدول برنامه زمانبندی برای تحویل اقلام قابل تحویل مشخص شود.
 • تعداد پرسنل کاری در هر مقطع مشخص و معین شود.
 • چیدمان نیروهای انسانی براساس نیاز ها ایجاد شود.
 • ثبت کامل دارایی ها برای حمایت از گزارش دهی ایجاد شود.
 • تسهیلات، طبقات(مناطق)، محدوده ها و فضا ها مشخص شود و استانداردی جهت برنامه ریزی دقیق برای نام گذاری طبقه بندی ایجاد شود.
 • اطلاعات کامل برای زمان بهره برداری ایجاد و هزینه عملیاتی پیش بینی شود.
 • … (اهداف مورد نظر دانشگاه)

این سند باید برای پشتیبانی از اطلاعات ارائه شده توسط مشاوران و پیمانکار بیشتر مورد توجه قرار گیرد

و الزامات مربوط به تامین کنندگان اقلام را تعریف کند. برای مراحل اضافی پروژه و یا کار اضافه ای در خارج از محدوده این سند،

اطلاعات ممکن است جایگزین شود، اما استانداردهای اساسی و ساختار نامگذاری/داده ها باید در طول پروژه ادامه یابد.

هیچ بخشی از این سند نباید به معنای جلوگیری از به اشتراک گذاری مدل های مربوطه در هر زمان و هر فرمت

توسط مشاوران، پیمانکاران جز متخصص و تامین کنندگان متخصص باشد، اگر آن امر برای پیشرفت و هماهنگی پروژه مفید باشد.