۰۵
فروردین

مدلسازی اطلاعات ساختمان EIR

مدلسازی اطلاعات ساختمان

EIR

– فنی

در این بخش نیازهای اطلاعات فنی، از جمله نرم افزار، محتوای داده ها و سطح تعریف بیان می شود.

 پلتفرم های نرم افزاری

نرم افزار مورد توافق برای تحویل الزامات BIM در جدول تبادلات اطلاعات قرارداد ذکر خواهد شد. این لیست نباید به عنوان لیست قطعی یا محدود کننده مشاهده شود. کارفرما ممکن است نسخه های نرم افزاری را در هر نقطه از این پروژه به روز کند.  هر گونه به روز رسانی و یا تغییر در نسخه های نرم افزاری باید توسط کارفرما و تیم BIM  توافق شود.

کارفرما و مدیر BIM نسخه و نرم افزارهای مورد نیاز برای همکاری را تعریف می کنند.

جدول۳: نرم افزارهای انتخابی

ردیف نام نرم افزار هدف بکارگیری
۱ Autodesk Revit مدلسازی معماری و تاسیسات
۲ Tekla مدلسازی سازه
۳ Autodesk Navisworks شبیه سازی روند ساخت
۴ Autocad 2016 تبادل اطلاعات
۵ MS Project زمان بندی اولیه پروژه

 

برای هماهنگی، بررسی و بازنگری در برخوردها و نظر دادن پیشنهاد می شود که نرم افزار زیر  اجرا شود:

Navisworks Manage 2016

Navisworks Freedom 2016

سایر نرم افزار ها نیز ممکن است در نظر گرفته شود، اما باید توسط کارفرما و مدیر BIM تأیید شود. در قرارداد باید از سیستم عامل های نرم افزاری برای پیاده سازی کار و ارائه یک طرح کلی از نحوه همکاری و ارتباط با نرم افزارهای  ذکر شده در بالا ، بیان شود.

پروتکل تبادل داده

استفاده و مسئولیت، فرمت و تناوب اطلاعات تبادلی باید توسط تمام اعضای تیم پروژه درک شود. این یک ضرورت کلیدی است که اطلاعات مفید که در مرحله طراحی و ساخت توسعه یافته است در قالب فرمت های توافق شده بین ذینفعان تبادل شود.

جدول۴: فرمت تبادل اطلاعات

ردیف اطلاعات فرمت تبادلی
۱ نقشه های معماری، سازه و تاسیسات Autocad 2016 (dwg)
2 زمان بندی پروژه پرینت زمان بندی عملیات به صورت هفتگی
۳ لیست خرید Excel MS
4
5

 

مدل اطلاعات درخواستی[۱] (AIM)

برای پشتیبانی از توسعه  AIM، لازم است که برای هر مبادله داده و ارتباطی، اطلاعات همان گون که توافق می شود ارائه شود:

مدل های پروژه که برای طراحی و تحلیل عملکرد ایجاد می شوند:

[۱] Asset Information Model