۰۶
فروردین

مدلسازی اطلاعات ساختمان مدل درخواستی AIM

مدلسازی اطلاعات ساختمان

مدل اطلاعات درخواستی (AIM)

برای پشتیبانی از توسعه AIM، لازم است که برای هر مبادله داده و ارتباطی، اطلاعات همان گون که توافق می شود ارائه شود:
مدل های پروژه که برای طراحی و تحلیل عملکرد ایجاد می شوند:
• روش تبادل اطلاعات از طریق سرور مرکزی، ایمیل یا …
• فایل های ۳D فرمت IFC، Rvt یا …

use-of-bim-bim-in-chinachem-projects-by-anthony-wilson-26-638-1-300x225 مدلسازی اطلاعات ساختمان مدل درخواستی AIM

use-of-bim-bim-in-chinachem-projects-by-anthony-wilson-26-638

• فایل های PDF

هر ناسازگاری در داده ها باید خطاب به مشاور یا پیمانکار اصلی صورت گیرد.

مسئولیت ارائه این اطلاعات در برنامه اجرایی مدل سازی اطلاعات ساختمان (BEP) ثبت می شود.
برای شفافیت و انسجام، فرمت IFC باید در طرح اجرایی مدل سازی اطلاعات ساختمان (BEP) ثبت شود و باید در طول پروژه هماهنگ باشد.
الزامات اطلاعات درخواستی (AIR)
در مقاطعی، کارفرما نیازمند اطلاعات بخشی از مدل می باشد. ویژگی های این منظور باید توسط مدیر BIM تعریف شود و در طرح اجرایی مدل سازی اطلاعات ساختمان (BEP) ذکر شود.
الزامات AIM در پیوست های ۱، ۲ و ۳ تعریف شده است.
همینطور یکپارچگی داده ها، باید به شرح زیر تضمین شود:
• هر جزء میزبان باید حداقل به یک فضای اختصاص داده شود.
• هر جزء میزبان باید به یک نوع اختصاص داده شود.
• هر جزء میزبان باید حداقل به یک سیستم اختصاص داده شود.
• هر فضا باید حداقل به یک منطقه اختصاص داده شود.
• هر گونه ارجاعی به نقشه های دیگر باید اعتبارسنجی و تایید شود.
• هر گونه ارجاعی به لیست فهرست ها و طبقه بندی ها باید اعتبارسنجی و تایید شود.
• شماره گذاری های مشخص شده در مشخصه ها و لیست تجهیزات انتخاب شده باید پیوست شوند.

عملکرد سیستم

برای پشتیبانی دسترسی و استفاده از اطلاعات برای همه بخش ها، راهنماهای ذیل باید رعایت شود:

  • مدل های تشکیل شده زمانی که به اشتراک گذاشته شده نباید بیش از ۵۰۰ مگابایت باشد.
  • برای بهبود عملکرد، فایل ها باید به منظور کاهش مصرف حافظه غیر ضروری بهینه سازی شوند.

اقلام تحویلی باید از نام های منحصر به فرد تعریف شده استفاده کنند و شناسه های مشخصی برای طبقه بندی داشته باشند.