۰۷
فروردین

مدلسازی اطلاعات ساختمان الزامات اطلاعات درخواستی [۱](AIR)

مدلسازی اطلاعات ساختمان

الزامات اطلاعات درخواستی [۱](AIR)

در مقاطعی، کارفرما نیازمند اطلاعات بخشی از مدل می باشد. ویژگی های این منظور باید توسط مدیر BIM تعریف شود و در طرح اجرایی مدل سازی اطلاعات ساختمان (BEP) ذکر شود.

الزامات AIM در پیوست های ۱، ۲ و ۳ تعریف شده است.

همینطور یکپارچگی داده ها، باید به شرح زیر تضمین شود:

photo_2017-12-18_11-17-46-300x169 مدلسازی اطلاعات ساختمان الزامات اطلاعات درخواستی [1](AIR)

reuse

  • هر جزء میزبان[۲] باید حداقل به یک فضای[۳] اختصاص داده شود.
  • هر جزء میزبان باید به یک نوع[۴] اختصاص داده شود.
  • هر جزء میزبان باید حداقل به یک سیستم[۵] اختصاص داده شود.
  • هر فضا باید حداقل به یک منطقه[۶] اختصاص داده شود.
  • هر گونه ارجاعی به نقشه های دیگر باید اعتبارسنجی و تایید شود.
  • هر گونه ارجاعی به لیست فهرست ها و طبقه بندی ها باید اعتبارسنجی و تایید شود.
  • شماره گذاری های مشخص شده در مشخصه ها و لیست تجهیزات انتخاب شده باید پیوست شوند.

اقلام تحویلی باید از نام های منحصر به فرد تعریف شده استفاده کنند و شناسه های مشخصی برای طبقه بندی داشته باشند.

[۱] Asset Information Requirements

[2] hosted component

[3] Space

[4] Type

[5] System

[6] Zone

عملکرد سیستم

برای پشتیبانی دسترسی و استفاده از اطلاعات برای همه بخش ها، راهنماهای ذیل باید رعایت شود:

  • مدل های تشکیل شده زمانی که به اشتراک گذاشته شده نباید بیش از ۵۰۰ مگابایت باشد.
  • برای بهبود عملکرد، فایل ها باید به منظور کاهش مصرف حافظه غیر ضروری بهینه سازی شوند.

پیشنهاد می شود که مدل های فردی بیش از ۱۵۰ مگابایت نباشد. تامین کنندگانی که قادر به پردازش فایل هایی تا این اندازه را ندارند، باید بلافاصله به این موضوع رسیدگی کنند و مدیر BIM را مطلع سازند.

آزمایشی

برای تبادل آزمایشی داده های BIM، سرپرست طراحی ، به اشتراک گذاری اولیه و اتصال مدل های پروژه را نسبت به محیط داده های رایج (CDE) تسهیل می کند. این فرآیند اولیه، کمک به شناسایی هر گونه مسئله ناشناخته و منحصر به فرد برای همکاری و تبادل اطلاعات بین ذینفعان، از جمله محل مدل برای کاهش هر گونه خطا یا هدر رفت زمان در پروژه خواهد کرد.