۰۸
فروردین

مدلسازی اطلاعات ساختمان هماهنگی

مدلسازی اطلاعات ساختمان

هماهنگی

نقاط مرجع پروژه باید توسط طراح اصلی تعریف شود.

برای حفظ هماهنگی پایدار، اطلاعات تعیین شده باید در همه مدل ها حفظ شود

و برای از بین بردن مسائل مربوط به سازگاری ناشی از اختلاف بین سیستم های هماهنگی،

تمام فایل های پروژه باید همان نقطه مختصات را به اشتراک بگذارند.

222-300x169 مدلسازی اطلاعات ساختمان هماهنگی

تیم پروژه باید بر روی مدل هایی که با موقعیت یکسان و مبدا مختصات واحد ایجاد می شود،

کار کند. در زیر موارد روش تعیین موقعیت محل، محل اصلی برای داده های موقعیت مکانی و آب و هوا در اختیار شما قرار می گیرد تا تجزیه و تحلیل انرژی،

در صورت نیاز به عنوان یک جز تحویلی مهیا شود:

  • محل ساختمان و/یا سایت در مدل معماری باید در طول و عرض جغرافیایی و یا نقطه مرجع تعریف شده مشخص شود.
  • شمال واقعی ساختمان و/یا محل سایت در مدل معماری نیز باید به درستی مشخص شود. این جهت با مدل سایت موجود نیز باید سازگار باشد.
  • همه ی مدل های تولید شده در رویت باید از سیستم “shared coordinates” استفاده کنند.
  • مشاوران اطلاعات خود را در فرمت IFC و فرمت های سه بعدی هماهنگ شده به اشتراک می گذارند
  • تا اطمینان حاصل شود که اطلاعات به طور صحیح و پایدار هماهنگ خواهد شد.
  • فرایند توافق شده باید در طرح اجرایی مدل سازی ساختمان اطلاعات (BEP) مستند شود تا روش هماهنگی مشخص شود.

عناصر ساختمان

عناصر هندسی و غیر هندسی که توسط BIM پوشش داده می شوند شامل، نه محدود به مواردی است که در ضمیمه ۴ (تکمیل شده توسط کارفرما) نشان داده شده است.

سطح تعریف[۱]

نیاز به توسعه تعریف هندسه و قابلیت استفاده از مدل باید در مراحل کار پروژه به منظور پشتیبانی از تحویل پروژه و پشتیبانی از BIM استفاده شود.

این الزامات باید توسط تیم پروژه و تامین کنندگان در نظر گرفته و در قرارداد طرح اجرایی مدل سازی اطلاعات ساختمان (BEP) ثبت شود. تفسیر و معنای سطح تعریف مطابق با ضمیمه  ۵ می باشد.

در ادامه، دستورالعمل های خاص هر سطح آمده است.

[۱] Level of Definition