• Tell :+9821 66964072
 • Email us: info[at]sazesetorgiranian.ir
 • Working Hours: 09:00-18:00

Monthly Archives: اسفند ۱۳۹۶

 • ۲۲
  اسفند

  مدلسازی اطلاعات ساختمان تاریخچه

  مدلسازی اطلاعات ساختمان تاریخچه ۲۰۰۴ برنامه AVANTI منتشر شد در سال ۲۰۰۲، برنامه AVANTI دریافت بودجه برای مطالعه در مورد نحوه استفاده از ICT[1] برای کمک به همکاری در...

  Read More
 • ۲۲
  اسفند

  مدلسازی اطلاعات ساختمان واژه یابی

  مدلسازی اطلاعات ساختمان واژه یابی ۹-   واژه یابی BEP                                         برنامه اجرائی مدلسازی اطلاعات ساختمان BIM                                         مدلسازی اطلاعات ساختمان BWM                                                    جلسات کارگروه مدلسازی اطلاعات ساختمان CDE                                                      محیط اطلاعات عمومی...

  Read More
 • ۲۱
  اسفند

  مدلسازی اطلاعات ساختمان حل اختلافات

  مدلسازی اطلاعات ساختمان حل اختلافات هماهنگ کننده BIM و ذینفعان مسئول تولید اطلاعات BIM باید به موارد زیر توجه داشته باشند: رویه های اعتباربخشی تعریف شده در این بیانیه...

  Read More
 • ۲۱
  اسفند

  مدلسازی اطلاعات ساختمان هماهنگی سیستم

  مدلسازی اطلاعات ساختمان هماهنگی سیستم یک شبکه ساختمان مشترک باید توسط تمام اعضای تیم طراحی تاسیس و مورد استفاده قرار گیرد. این روش معمول است که یک منشور ساختمان...

  Read More
 • ۲۰
  اسفند

  مدلسازی اطلاعات ساختمان محیط انتقال اطلاعات داده

  مدلسازی اطلاعات ساختمان محیط انتقال اطلاعات داده برای حمایت از مسیر پیاده سازی مدلسازی اطلاعات ساختمان باید کمیته ای برای کنترل و سیستماتیک کردنش ایجاد شود. این تیم باید...

  Read More
 • ۲۰
  اسفند

  مدلسازی اطلاعات ساختمان BEP پیاده سازی

  مدلسازی اطلاعات ساختمان BEP پیاده سازی مدلسازی اطلاعات اطلاعات مورد نیاز کارفرما تولید می شود با هدف: اطلاعات مورد نیاز کارفرما برای هدف زیر تأمین می شود: دسترسی کامل...

  Read More
 • ۱۹
  اسفند

  مدلسازی اطلاعات ساختمان همکاری در محیط CDE

  مدلسازی اطلاعات ساختمان همکاری در محیط CDE همکاری ۸-۱  نرم افزار مورد تأیید و ورژن آن ها ورژن نرم افزار باید  به عنوان خرجی مورد توافق قرارگیرد نه فرم...

  Read More
 • ۱۹
  اسفند

  مدلسازی اطلاعات ساختمان موارد قابل تحویل BEP

  مدلسازی اطلاعات ساختمان موارد قابل تحویل BEP مدلسازی اطلاعات اطلاعات مورد نیاز کارفرما تولید می شود با هدف: اطلاعات مورد نیاز کارفرما برای هدف زیر تأمین می شود: دسترسی...

  Read More
 • ۱۸
  اسفند

  مدلسازی اطلاعات ساختمان بیانیه

  مدلسازی اطلاعات ساختمان بیانیه ۲  برنامه پیاده سازی مدلسازی اطلاعات ساختمان برنامه زمانبندی مدلسازی اطلاعات ساختمان باید توسط سرپرست مدلسازی اطلاعات ساختمان و باید تمام فعالیت ها و روش...

  Read More
 • ۱۸
  اسفند

  مدلسازی اطلاعات ساختمان پیاده سازی

  مدلسازی اطلاعات ساختمان پیاده سازی مدلسازی اطلاعات ساختمان مدلسازی اطلاعات ساختمان مدلسازی اطلاعات ساختمان مدلسازی اطلاعات ساختمان مدلسازی اطلاعات ساختمان کاربرد M= اجباری R=اختیاری قرارداد COBie هزینه CDE LOD...

  Read More
EnglishIran