۰۳
اردیبهشت

مدلسازی اطلاعات ساختمان استانداردهای اندازه گیری

مدلسازی اطلاعات ساختمان

استانداردهای اندازه گیری

چگونه ساختمان ها را اندازه گیری کنیم؟

اگر استاندار اندازه گیری خاصی مدنظر کارفرما باشد می توان از آن استفاده کرد و یا از راهنمای زیر که برگرفته از استاندارد اندازه گیری دانشگاه کمبریج با استفاده از روش استاندارد اندازه گیری ساختمان تعریف شده در Code of Measuring Practice ، که توسط Royal Institution of Chartered Surveyors and the Incorporated Society of Valuers and Auctioneers منتشر شده است، اندازه گیری صورت گیرد.

اصطلاحات استاندارد

مساحت خارجی ناخالص[۱] (GEA) مساحت ساختمان در خارج از هر سطح اندازه گیری می شود.
مساحت داخلی ناخالص[۲] (GIA) کل مساحت ساختمان از وجه داخلی دیوارهای محیطی در هر طبقه اندازه گیری می شود.
مساحت داخلی خالص[۳] (NIA) مساحت قابل استفاده در ساختمان، اندازه گیری شده از وجه داخلی دیوارهای محیطی در هر سطح طبقه، به استثنای مساحت متوازن (BA)
مساحت اتاق[۴] (RA) و مجموع مساحت اتاق[۵] (TRA) مساحت هر فضای فردی و مجموع مساحت اتاق (TRA) که مجموع کل مساحت اتاق ها (RA) است.
مساحت متوازن[۶] (BA) مجموع مساحت مناطق مشترک و یا مراکزی که به یک گروه کاربری خاص اختصاص داده نشده است:

راهرو و فضاهای مشترک

·        گیاه محصور در کف

·        پله ها و پله های برقی

·        فضای ماشین آلات، دیگ بخار و سرویس های مورد استفاده

·        آسانسور

·        ستون ها

·        توالت و اتاق های تمیز

·        کانال ها و رایزرها

مساحت تخصیص خالص[۷]  (NAA) فضای که می تواند به گروه خاصی از کاربران اختصاص داده شود، به عنوان مثال، کل مساحت اتاق (RA) منهای مساحت توازن (BA). این از NIA متفاوت است، زیرا NAA شامل دیوارهای غیر سازه داخلی نیست.
مساحت قابل استفاده خالص[۸] (NUA) مساحت دفتر باز که می تواند به عنوان تعریف شورای ادارات بریتانیا استفاده شود. این مستثنی از منطقه باز ی است که برای فضای اولیه مورد نیاز است.
-300x92 مدلسازی اطلاعات ساختمان استانداردهای اندازه گیری

استانداردهای اندازه گیری

GEA Examples

[1] Gross External Area

[2] Gross Internal Area

[3] Net Internal Area

[4] Room Area

[5] Total Room Area

[6] Balance Area

[7] Net Assignable Area

[8] Net Usable Area