۰۵
اردیبهشت

مدلسازی اطلاعات ساختمان جدول تحویل تولید مدل

مدلسازی اطلاعات ساختمان

جدول تحویل تولید مدل

جدول تولید و تحویل مدل (MPDT) یک سند کلیدی است، زیرا مسئولیت تهیه مدل ها را تعیین می کند و شناسایی سطح تعریف لازم برای مدل در مراحل پروژه و یا انتشار داده ، در جدول مشخص می شود.

سازنده مدل و طرف مسئول، باید نامگذاری شود.

 

LOD  و مدل تولید جدول تحویل
سازنده ارجاع
مدل های اصلی
معماری ARC
سازه CSE
تاسیسات مکانیک و الکتریک MEP -1-300x135 مدلسازی اطلاعات ساختمان جدول تحویل تولید مدل
پیمانکار CON
مدل های اضافی
به عنوان مثال محوطه سازی Eg.LAR

مشاوره

پیاده سازی و تحویل

بهره برداری

مراحل کار ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷
  اماده سازی و اختصار Concept (مفهوم) طراحی ایجاد شده طراحی فنی ساخت و ساز تحویل و خاتمه در حال استفاده
  LOD LOI مسول LOD LOI مسول LOD LOI مسول LOD LOI مسول LOD LOI مسول LOD LOI مسول LOD مسول
عناصر، مواد و قطعات
۱. زیر ساخت
  ۱. زیر ساخت ۱ ۱ CSE 2 2 CSE 3 3 CSE 4 4 CSE 4 4 CON 5 5 CON TBC FMA
2. ساخت
  ۱. سازه (Frame) 1 1 CSE 2 2 CSE 3 3 CSE 4 4 CSE 4 4 CON 5 5 CON TBC FMA
  ۲. سقف طبقات ۱ ۱ ARC 2 2 ARC 3 3 ARC 4 4 ARC 4 4 CON 5 5 CON TBC FMA
  ۳. بام ۱ ۱ CSE 2 2 CSE 3 3 CSE 4 4 CSE 4 4 CON 5 5 CON TBC FMA
  ۴. راه پله و رمپ ۱ ۱ CSE 2 2 CSE 3 3 CSE 4 4 CSE 4 4 CON 5 5 CON TBC FMA
  ۵. دیوارهای بیرونی ۱ ۱ ARC 2 2 ARC 3 3 ARC 4 4 ARC 4 4 CON 5 5 CON TBC FMA

 

۶. درب های خارجی و پنجره ها

۱

۱

ARC

2

2

ARC

3

3

ARC

4

4

ARC

4

4

CON

5

5

CON

TBC

FMA

  ۷. دیوارهای درونی و پارتیشن ها ۱ ۱ ARC 2 2 ARC 3 3 ARC 4 4 ARC 4 4 CON 5 5 CON TBC FMA
  ۸. درب های داخلی ۱ ۱ ARC 2 2 ARC 3 3 ARC 4 4 ARC 4 4 CON 5 5 CON TBC FMA
3. پرداخت داخلی
  ۱. پرداخت دیوار ۱ ۱ ARC 2 2 ARC 3 3 ARC 4 4 ARC 5 4 CON 5 5 CON TBC FMA
  ۲. پرداخت کف ۱ ۱ ARC 2 2 ARC 3 3 ARC 4 4 ARC 5 4 CON 5 5 CON TBC FMA
  ۳. پرداخت سقف ۱ ۱ ARC 2 2 ARC 3 3 ARC 4 4 ARC 5 4 CON 5 5 CON TBC FMA
4. تجهیزات، مبلمان و تجهیزات

 

۱. تجهیزات، مبلمان و تجهیزات

۱

۱

ARC

2

2

ARC

3

3

ARC

4

4

ARC

4

4

CON

5

5

CON

TBC

FMA

5. خدمات
  ۱. تاسیسات بهداشتی ۱ ۱ ARC 2 2 ARC 3 3 ARC 4 4 ARC 4 4 CON 5 5 CON TBC FMA
  ۲. تجهیزات خدمات ۱ ۱ MEP 2 2 MEP 3 3 MEP 4 4 MEP 4 4 CON 5 5 CON TBC FMA
  ۳. تاسیسات فاضلاب ۱ ۱ MEP 2 2 MEP 3 3 MEP 4 4 MEP 4 4 CON 5 5 CON TBC FMA
  ۴. تاسیسات آب ۱ ۱ MEP 2 2 MEP 3 3 MEP 4 4 MEP 4 4 CON 5 5 CON TBC FMA
  ۵. منبع گرما ۱ ۱ MEP 2 2 MEP 3 3 MEP 4 4 MEP 4 4 CON 5 5 CON TBC FMA
  ۶. گرمایش فضا و تهویه مطبوع ۱ ۱ MEP 2 2 MEP 3 3 MEP 4 4 MEP 4 4 CON 5 5 CON TBC FMA
  ۷. تهویه ۱ ۱ MEP 2 2 MEP 3 3 MEP 4 4 MEP 4 4 CON 5 5 CON TBC FMA
  ۸. نصب الکتریکال ۱ ۱ MEP 2 2 MEP 3 3 MEP 4 4 MEP 4 4 CON 5 5 CON TBC FMA