24
مه

مدلسازی اطلاعات ساختمان شیوه پیاده سازی در پروژه های سازمانی

مدلسازی اطلاعات ساختمان

شیوه پیاده سازی در پروژه های سازمانی

روند عمومی نحوه همکاری تیم مدلسازی اطلاعات ساختمان در پروژه های سازمانی

Bew-Richards-BIM-adoption-model-300x203 مدلسازی اطلاعات ساختمان شیوه پیاده سازی در پروژه های سازمانی

Bew-Richards-BIM-adoption-model

با توجه به اولویت ها و رعایت پیش نیاز ها در انتخاب خدمات مدلسازی اطلاعات ساختمان و حضور در هر یک از مراحل چرخه حیات پروژه، به شرح ذیل می باشد:

 • اولویت بندی پروژه ها بر اساس جدول معیارها
 • تعیین خدمات مورد نیاز هر پروژه براساس سند EIR[1] (اطلاعات مورد نیاز از کارفرما) پیرو جلسه با کارفرما
 • تهیه سند [۲]BEP (نحوه پیاده سازی و اجرای نظام مدلسازی اطلاعات ساختمان در پروژه) برای هر پروژه
 • مشخص شدن نماینده های عوامل و ذینفعان جهت ارتباط با تیم مدلسازی اطلاعات ساختمان و تعیین مسئولیت ها.
 • اخذ نقشه های معماری ، سازه و تأسیسات از کارفرما
 • اخذ وندور لیست تجهیزات و مصالح در پروژه از کارفرما
 • اخذ اطلاعات تجهیزات و مصالح از قبیل (قیمت، جنس، نحوه اجرا، دوره بازرسی پیشگیرانه و …) از کارفرما
 • جلسات دوره ای با ذینفعان و عوامل پروژه جهت بررسی مدل و پاسخ به مسائل و مشکلات در پروژه در حین مدلسازی
 • رفع ایراد از مدل و تأییدیه مدل نهایی پروژه
 • با توجه به نقشه کلی راه و نیازکارفرما، روند همکاری به صورت عمومی بر اساس چرخه حیات پروژه در زمان های طراحی ، اجرا و بهره برداری و همچنین شرح خدمات ابلاغی هر پروژه ، خروجی ها در اختیار مسئولین قرار می گیرد.
 • در صورت نیاز ،آموزش به پرسنل کارفرما، مشاور و یا پیمانکار ارائه می شود تا خروجی ها بر اساس نیازشان از مدل ایجاد شده تهیه شود.
 • طی مکاتبات خروجی های مورد نیاز توسط تیم مرکزی مدلسازی اطلاعات ساختمان تهیه و به طرف قرارداد ارائه می شود.
 • هر گونه بازسازی، نوسازی و تغییر در پروژه به اطلاع تیم مرکزی مدلسازی اطلاعات ساختمان می رسد و پس از اعمال، در اختیار کارفرما قرارداده می شود.

[۱] Employer’s Information Request

[2] BIM Execution Plan