11
جولای

مدلسازی اطلاعات ساختمان تعمیر و نگهداری

مدلسازی اطلاعات ساختمان

تعمیر و نگهداری

روش شناسی : مطالعه موردی

مطالعه موردی مستمر واحد آموزش عالی ای در سنگاپور به منظور سنجش فرضیه ای که بیان میکند

مدیریت امکانات پیشگیرانه راهبرد بهبود مدام می تواند جداً مصرف انرژی واحد دانشگاهی را کاهش دهد

و اینکه بهسازی دقیق بر پایه سیسمهای دارای رتبه سبز مناسب و نصب شده بر ساختمانهای موجودی که بر آنها تعمیر و نگهداری م

دیریت امکانات پیاده شده می تواند کارایی انرژی را بهبود بخشد، انجام شده است.

سنجش با آنالیز انرژی کارایی انرژی واحد دانشگاهی از زمان احداث در سال 2001 و

بر پایه اطلاعات 15 ساله و آمار جمع آوری شده درون سایت و تفسیر آنها با همکاری

photo_2018-02-27_10-08-01-2-300x225 مدلسازی اطلاعات ساختمان تعمیر و نگهداری

کنفرانس بیم سخنرانی مهندس موسوی

تیم مدیریت تجهیزات واحد دانشگاهی ، انجام شده است .

حسب نظر فلایبرگ 2006، این مطالعه می تواند بررسی موردی منحصر بفردی باشد

چرا که ساختمانها و واحدهای بسیار کمی هستند که آمار ثبت شده کاملی از مصرف انرژی همراه با مستند

سازی تغییرات شاخص و قابل توجه در ساختمانها ( چه در سطح طبقه یا فضاها؟) و همچنین وقایع و رخدادها

و چاره جوییها را در اختیار داشته باشند.

واحد دانشگاهی 16 هکتاری موصوف از منظر تجانس با محیط زیست و بهره وری مناسب انرژی مد نظر بوده است.

جوایز متعددی در زمینه ساختمانهای سبز، نصیب واحد گردیده منجمله جوایز آسه آن و  BCA برای بهره وری انرژی

ساختمانها در سال 2005 و کسب رتبه  طلا در سال 2009 و پلاتینیوم در سال 2012 در زمینه برنامه

” نشان ساختمانهای سبز سنگاپور”.

واحد 6 ساختمان اصلی با کاربریهای مختلط مشروح در جدول شماره 1 دارد.  تمامی ساختمانها کوتاه مرتبه بوده

و بین 2 تا 6 طبقه می باشند. فعالیتهای ورزشی و تمرینات فیزیکی در شرایط آب و هوایی گرمسیری سنگاپور

در فضای باز و در کمپی 2400 مترمربعی تامین گردیده و واحد دانشگاهی مجهز به چندین پارکینگ برای

کارکنان و دانشجویان می باشد.

طرح جانمایی سایت واحد بر اساس درجه تابش خورشید طبق وضعیت جوی متداول و سالانه سنگاپور تهیه شده است .

فضاهای مرکزی سایت که از همپوشانی سایه های ساختمانهای داخلی سایت

بهره میبرد برای فضای آموزش و دفاتر کارمندان مورد استفاده قر

ار گرفته است . بالطبع قسمتهای گرمتر برای فضاهای ورزشی و پارک خودروها منظور شده است.