14
جولای

مدلسازی اطلاعات ساختمان کاربردهای BIM:

مدلسازی اطلاعات ساختمان

-300x200 مدلسازی اطلاعات ساختمان کاربردهای BIM:

bim

• بازبینی استانداردها: این امکان وجود دارد که آتش‌نشانی و دیگر ادارات بتوانند

رای بازبینی و بررسی مقررات خود از این مدل استفاده کنند.
ن مدیریت امکانات: گروه‌های مدیریت امکانات می‌توانند از BIM برای نوسازی،

برنامه‌ریزی فضایی، پشتیبانی و نگه‌داری بنا استفاده کنند.
• تخمین هزینه‌ها: نرم‌افزارهای BIM در درون خود به صورت پیش‌فرض ویژگی

تخمین هزینه‌ها را دارند. مقادیر مصالح به صورت خودکار و حساس به هر تغییر

هرچند اندک، قابل استخراج و تغییر می‌باشند.
• ترتیب ساخت: مدل BIM می‌تواند به صورت موثر به منظور کنترل توالی

ورود مصالح، ساخت و زمان‌بندی دریافت اجزای ساختمان به‌کار‌گرفته شود.

ا تشخیص درگیری، تداخل و تصادم: به دلیل آن‌که مدل BIM با مقیاس

و به صورت سه‌بعدی ساخته شده‌است، عمده‌ی سیستم‌های ساختمانی

به صورت بصری قابل مشاهده هستند و در نتیجه تداخلات سیستم‌های

ساختمانی به سهولت قابل مشاهده است. مثلا این فرآیند توانایی بررسی آن

ا دارد که آیا لوله‌کشی‌ها با سازه فلزی و دیوارها و داکت‌ها تداخل دارند با خیر؟!
• تصویرسازی: ارایه های سه‌بعدی واقعی- و نه تصویری خیالی- می‌تواند

به سهولت و با اندکی صرف زمان از مدل BIM خروجی گرفته‌شوند.

مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM)
مزیت های BIM :
ا مزیت کلیدی BIM، دقت هندسی در ارائه‌ی بخش‌های مختلف ساختمان

در یک محیط داده‌ی یک‌پارچه می‌باشد.
دیگر مزیت‌های آن عبارت‌ند از:
• فرآیندهای موثرتر و سریع‌تر: اطلاعات بسیار ساده‌تر به اشتراک گذاشته می‌شوند

و می‌توانند ارزش افزوده ایجاد کرده و دوباره مورد استفاده قرار گیرند.
• طراحی بهتر: پیشنهادات طراحی می‌توانند، با دقت زیاد تحلیل، شبیه‌سازی‌ها با

سرعت انجام، و عمل‌کردها با اطمینان زیاد ارزیابی شوند. این موارد همگی

موجب ارتقا توانایی‌ها و راه‌حل‌های نوآورانه می‌شود.
• هزینه‌ها و داده‌های محیطی کنترل شده: عمل‌کردهای محیطی بسیار

قابل پیش‌بینی می‌شوند و همین‌طور هزینه‌های چرخه‌ی حیات بهتر فهم می‌گردد.
• کیفیت بهتر تولید: در این مدل برون‌دادهای نهایی انعطاف‌پذیر هستند.