bim-demolition-plan

مدلسازی اطلاعات ساختمان

سطوح جزئیات

 • سقف‌های از نوع عرشه، دال و روکش‌ها (سقف عرشه فولادی)
100 B10 را مشاهده کنید.
200 B10 را مشاهده کنید.  
300 مدل سازی عناصر شامل:

• ضخامت عرشه

• پروفیل ها، فاصله ها، و مصالح اعضای قاب‌ها

• مکان بازشوها که برای قاب‌های مختلف تعریف شده است.

• مکان های بارگذاری نقطه‌ای

 
350 مدل سازی عناصر شامل:

• محل لبه عرشه

• محل اتصال و همپوشانی عرشه‌ها

• مشخصات عرشه واقعی و مکان های شیارها در هر سازنده

• تمام فریم های مختلف شامل مهاربندها، پله و غیره

• دهانه های عرشه با قاب‌های نگهدارنده مدلسازی می‌شوند.

 
400 مدل سازی المان‌ها شامل:

• تمام تجهیزات جانبی قاب و اتصالات مدل در هر نصب و راه اندازی

• جوش‌ها

• ضد آب بودن

 

 

 

 

 

 

 • سقف‌های از نوع عرشه، دال و روکش‌ها (سقف عرشه کامپوزیت)

100 B10 را مشاهده کنید.
200 B10 را مشاهده کنید.  
300 مدل سازی عناصر شامل:

ü      ضخامت عرشه

ü      پروفیل ها، فاصله ها، و مصالح اعضای قاب‌ها

ü      مکان بازشوها که برای قاب‌های مختلف تعریف شده است.

 
350 مدل سازی عناصر شامل:

·         محل لبه عرشه

·         محل اتصال و همپوشانی عرشه‌ها

·         مشخصات عرشه واقعی و مکان های شیارها در هر سازنده

·         تمام فریم های مختلف شامل مهاربندها، پله و غیره.

·         دهانه های عرشه با قاب‌های نگهدارنده مدلسازی می‌شوند.

·         محل اعمال بارهای متمرکز

·         مسلح‌کننده‌های دال اگر در BXP مشخص شده باشد، مدلسازی می‌شود.

 

 
400 مدل سازی المان‌ها شامل:

·         تمام تجهیزات جانبی قاب و اتصالات مدل در هر نصب و راه اندازی

·         تمام مسلح‌کننده‌های دال‌ها

·         جوش‌ها

·         ضد آب بودن

 

 

 

 

 

 • سقف‌های از نوع عرشه، دال و روکش‌ها (بتنی)
100 B10 را مشاهده کنید.
200 مدل سازی المان‌ها شامل:

·         نوع سیستم بتن ساختمانی (به عنوان مثال در محل یا در پیش ساخته)

·          هندسه تقریبی (به عنوان مثال عمق) عناصر ساختاری

 
300 مدل سازی عناصر شامل:

·         اجزای سازه بتنی اصلی در اندازه و مکان های خاصی، در هر شبکه ساختاری تعریف شده با جهت گیری صحیح مدل سازی شده است.

·         تمام سطوح شیب دار شامل المان‌های مدل به استثنای المان‌هایی که توسط سازنده انتخاب شده‌اند.

 

 
350 مدلسازی المان‌ها شامل:

·         عناصر تقویتی مقاطع پس تنیده و مکان میلگردها

·         پروفیل های مسلح کننده پس تنیدگی و موقعیت آنها

·         مسلح کننده‌ها اگر در BXP مورد نیاز باشد، مدل می‌شوند، معمولا فقط در مناطق پربار این اتفاق می‌افتد.

·         گستردگی اتصالات

·         میله‌های جاسازی شده و مهاری

·         پروفیل‌های پس تنیدگی و رشته‌ها در صورت نیاز توسط BXP، مدل می‌شوند.

·         حفاری برای مواردی مانند تاسیسات

·         هر گونه اجزاء تشکیل دهنده یا تقویت دائمی

·         تقویت کننده های برشی و گل میخ‌ها

 

 
400 مدل سازی عناصر شامل:

·         تمام مسلح‌کننده‌ها از جمله عناصر پس‌تنیدگی،  تکمیل و مدل سازی می‌شوند.

·         اتمام

 

مدلسازی اطلاعات ساختمان

 1. اصطلاحات و تعاریف

 

 • دارایی

 

 • دارایی‌ها

شامل تسهیلات کلی و جنبه های مؤثر فضایی (مکان)، طبقه (منطقه) ، محدوده، اجزاء، نوع و سیستم.

پیمانکار

 • اجزاء

آیتم های فیزیکی و ویژگی هایی که ممکن است نیاز به مدیریت، مانند بازرسی، تعمیر و نگهداری، تعمیر و نگهداری، و یا جایگزینی، در طول مرحله استفاده دارند، نامگذاری شده و به صورت جداگانه برنامه ریزی شده‌اند.

 

 • تسهیلات

ساختمان  کارآمد ساخته شده یا دارایی جغرافیایی متمایز، معمولا یک ساختمان یا بخش زیرساخت همراه با جزئیات و گستردگی سایت جغرافیایی و پروژه زمانی نامیده می‌شود.

 

 • طبقه (منطقه)

به نام تقسیم فضایی اولیه، از جمله سطوح عمودی مجزا و مناطق افقی و بخش هایی با فضاهای جدا، اختصاص داده شده است.

 

 • فضا (مکان)

مکان برای فعالیت هایی مانند استفاده، بازرسی یا تعمیر و نگهداری، از جمله فضاهای غیر اشغال شده یا غیر قابل سکونت، اما لایه‌های غیرقابل دسترس نامیده شده‌است.

نکته 1: فضاهای (مکان) ممکن است داخلی یا خارجی باشد.

 

 • سیستم

به نام مجموعه ای از اجزای قابل کنترل برای ارائه یک عملکرد مشترک نامیده می شود.

 

 • نوع

نام مشخصات برای اجزای شامل تجهیزات، محصولات و مصالح

 

 • محدوده

به عنوان مجموعه ای از فضاهای به اشتراک گذاری یک ویژگی خاص، مانند فعالیت، دسترسی، مدیریت و یا تهویه نامیده می‌شود.

 • تبادل اطلاعات عملیات ساخت و ساز ساختمان

 

زیر مجموعه ای از استاندارد ISO 16739 IFC به عنوان یک مدل ساخت هوشمند  (MVD)که شامل اطلاعات عملیاتی می‌باشد.

 

 1. فرآیند کاری
  • عمومی

فرایند تبادل نتایج حاصل از COBie باید به کل چرخه حیات تسهیلات (به شکل 5 مراجعه شود) برای به حداکثر رساندن اطلاعات و افزایش کارایی کارکنان تعمیم داده شود.

 

 • فرایندهای بر اساس نقش
  • نقش کارفرما
  • کارفرما باید در مورد اهداف حمایت از مالکیت تسهیلات، که اطلاعات مورد نیاز است و در مورد زمان بندی و محتوای هر گونه تحویل موقت حمایت کند، به طوری که زنجیره تامین بتواند به طور مناسب پاسخ دهد.

   س

تصفیه خانه عباس آباد

مدلسازی اطلاعات ساختمان

فرایندهای بهره گیری

در این نوشااتارناامن معرفی GIS و BIM به بررساای فرایندهای

بهره گیری از این ساایسااتمها در فاز تعمیرونگهداری ساااختمان و

مدیریت تسهیلات پرداخت شده است (حسینی, 1396).

bim

bim

هدف این مقاله بررسی روند دخیل نمودن مدل سازی اطلاعات ساختمان

در پروژه های بازسازی برای بهبود برنامه ریزی ، کاهش زمان،هزینه و افزایش ایمنی و بهره وری ،

همچنین ارائه چارچوبی برای به کارگیری مدل سازی اطلاعات ساختمان در پروژه های بازسازی می باشد.

در این پژوهش ابتدا به تشریح بی آی ام و بازسازی به صورت جداگانه و سپس ادغام این دو مقوله پرداخته ایم

و در انتها با استفاده از نرم افزار نویس ورکس به تشریح مسائل مطرح شده پرداخته ایم و در نهایت به این نتیجه رسیده ایم

که با توجه به پیش نیاز های فراوان برای پیاده سازی BIM

در پروژه های بازسازی، اجرای این متد در ایران برای تمامی پروژه ها مناسب نیست  (اسماعیلزاده, 1396).

 

با تحقيق مذکورکه

برروی تعدادی ازمدارس دولتی انجام گردید،

پس ازبررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدات در نحوه مدیریت تعميرو نگهداری

مدارس،10 عامل به عنوان نقاط قوت،،17 عامل بعنوان نقاط ضعف،10 عامل بعنوان فرصت،

و 10 عامل بعنوان تهدید شناسایی و با استفاده ازتكنيك تحليلی، SWOT، چند استراتژی

جهت بهبود وضعيت موجود استخراج و درنهایت پس ازاولویت بندی آنها، ایجاد ساختاری تحت عنوان

” معاونت نگهداری مدارس” درچارت سازمانی ادارات کل نوسازی مدارس بعنوان بهترین گزینه پيشنهاد گردید (جواهری, 1380)

یب

مدلسازی اطلاعات ساختمان

شرح خدمات مدلسازی اطلاعات ساختمان بر اساس

چرخه حیات پروژه، یعنی از ابتدای چرخه حیات (فاز صفر) شروع و تا پایان مرحله عمر پروژه می باشد.
در هر یک از مراحل علاوه بر عنوان خدمت ارایه شده، جرییات

خدمات قابل تحویل نیز ارایه شده و بر اساس آیتم هایی از

هم تفکیک و پیشنیاز هر یک مشخص گردیده است.

در انتها بر اساس تجربه و بالاترین میزان بازدهی، بسته

های پیشنهادی ارائه شده تا بسته به نیاز پروژه، خدمات مورد نیاز انتخاب شود.

خدمات سطح یک (امکان سنجی):

1- گردآوری اطلاعات و انجام مطالعات پایه
1-1- مذاکره و تبادل نظر با کارفرما و کسب اطلاع از نیازمندی های فعلی و آینده پروژه
1-2- بازدید محلی و کسب اطلاعات از موقعیت زمین از قبیل محدوده، همسایگی، وسعت، شیب عمومی، منظر مستحدثات و تاسیسات موجود در زمین، عوارض طبیعی مشهود.
1-3- مطالعه ویژگی های اقلیمی و جغرافیایی محل، شامل گردآوری اطلاعات و مدارک در زمینه های زیر:
1-3-1- وضعیت بادها و مشخصه های مربوط به آن
1-3-2- میزان بارندگی و رطوبت هوا و تغییرات آن
1-3-3- وضعیت تابش آفتاب در فصول مختلف، میزان دما و تغییرات آن
1-4- بررسی تاثیرات متقابل نتایج بندهای بالا بر استخوانبندی مطالعات پروژه و همچنین کلیات طراحی

2- برنامه ریزی کالبدی

erg

erggt

2-1- مطالعه، بررسی، تجزیه و تحلیل و تعیین نیازمندی های کنونی و آینده پروژه به منظور دستیابی به مبانی برنامه ریزی با توجه به معیارها و استانداردهای انتخاب شده
2-2- ارائه 3 گزینه طراحی و مقایسه گزینه ها از نظر فنی و اقتصادی و انتخاب گزینه یا گزینه های برتر (با توجه به مطالعات انجام شده در زمینه های معماری، سازه و تاسیسات)

3- تهیه مدل شماتیک و تهیه گزارش

3-1- مدل سازی سیمای کلی ساختمان های پروژه و درصورت طبقاتی بودن، نشان دادن تعداد طبقات، طریق قرار گرفتن آنها، راه های ارتباط عمودی و افقی و مانند آن.
3-2- تهیه مدل کاربری زمین، استقرار ساختمان ها در محوطه و روابط بین آنها و تهیه پلان جانمایی.
3-3- تهیه نقشه های اولیه (معرفی کلیات طراحی معماری).
3-4- پیش بینی مدت اجرای پروژه، ارائه برآورد تخمینی از هزینه اجرای طرح پیشنهادی برمبنای مترمربع زیربنا برای ساختمان ها و کارهای محوطه سازی، به تفکیک و نیز برای کل پروژه.
3-5- نتیجه گیری از مطالعات و بررسی های انجام شده، تدوین و تنظیم گزارش مطالعات قسمت اول در قطع استاندارد برای ارائه به کارفرما و تصویب وی.

erg
لوگو امیرکبیر

لوگو امیرکبیر

 سساطلاعات ساختمان

برای آن که بتوان بیم را اجرایی کرد باید آموزش هایی صورت گیرد تا حداقل یک نفر از هر شرکت با این تکنولوژی آشنایی داشته باشد و توان کار را داشته باشد. با توجه به سابقه شرکت و تجارب کسب شده، عناوین زیر برای آموزش پرسنل شرکت های مختلف پیشنهاد می گردد.

مفاهیم اولیه BIM به عنوان انقلابی در صنعت ساخت

 • تعریف BIM
 • تاریخچه BIM
 • مدیریت زمان و هزینه مدلسازی
 • مزایای مالی بکارگیری BIM
 • وضعیت کنونی BIM در دنیا

حضور مستمر کارفرما در پروژه

 • بررسی رفع نیازها قبل از ساخت
 • بازدید پروژه قبل از شروع ساخت
 • کاهش ریسک مالی به دلیل تخمین های دقیق
 • مشاهده مدل و پایش زمان – هزینه به صورت آنلاین

طراحی با BIM تضمین اجرا

 • طراحی یکپارچه بر روی مدل واحد
 • سطح دسترسی محدود برای هر دیسیپلین
 • عدم وجود تداخل
 • تسهیل پیگیری تغییرات
 • آنالیز سازه
 • آنالیز تأسیسات
 • آنالیز انرژی و پایداری

مدیریت یکپارچه ساختمان با BIM

 • دسترسی تمام ذینفعان به مدل واحد
 • وجود تمام اطلاعات بر روی مدل

BIM عامل تسلط بر کارگاه و جلوگیری از دوباره کاری

 • سهولت در اجرا به دلیل ساخت پذیری
 • سهولت در ساخت به دلیل تعدد نقشه ها
 • جلوگیری از دوباره کاری به دلیل کاهش تغییرات
 • سفارش دقیق مصالح به دلیل دقت بالای برآورد
 • کاهش پرت مصالح
 • دسترسی به ساخت و ساز ناب

مدیریت ارتباطات، مستندات و تعارضات با مدلسازی اطلاعات ساختمان

 • چگونگی تکمیل مستندات
 • پیش زمینه ای در رابطه با تعارضات
 • تعارضات عامل نامطلوب
 • نقش BIM در کاهش تعارضات

بهره برداری  و تعمیر و نگهداری  هدفمند با BIM

 • وجود کاتالوگ ها و مشخصات دستگاه ها در مدل
 • دسترسی آسان به اطلاعات و وضع موجود پروژه
 • نگهداری پیشگیرانه موثرتر به وسیله هشدارهای اتوماتیک
ifc

مدلسازی اطلاعات ساختمان

زمان بندی و مدل همکاری

مدلسازی اطلاعات ساختمان در دو مقطع امکان شکل گیری دارد: قبل از طراحی و بعد از طراحی

در صورتی که طراحی صورت نگرفته باشد، می توان طراحی توسط تیم ما

bim

bim

بر بستر BIM شکل گیرد و یا تیم شرکت در کنار تیم طراحی قرار گیرد

پیمانکار

و همزمان با طراحی، مدلسازی آن نیز صورت پذیرد.

در صورتی هم که طراحی انجام گرفته باشد، تیم شرکت با دریافت نقشه های

موجود و کاتالوگ اقلام مورد نیاز قادر به مدلسازی اطلاعات ساختمان مورد نظر خواهد بود.

زمان مدل سازی ساختمان نیز کاملا وابسته به مقیاس پروژه و همچنین سطح

جزئیات (LOD) مورد نظر کارفرما خواهد بود، که می تواند از یک تا چند ماه متغییر باشد.

 

اما زمان قرارداد بسته به نظر کارفرما و نوع همکاری مورد نظر وی می باشد.

یک روش آن، همکاری مقطعی می باشد که مدلسازی انجام خواهد شد و مدل و خروجی های

توافق شده در قرارداد تحویل داده خواهد شد و قرارداد خاتمه می یابد.

در روش دوم تیم BIM در کنار کارفرما تا انتهای پروژه (یا مقطع مورد نظر وی) خواهد بود

و خروجی های مختلف را در زمان های مختلف با توجه به اصلاح و آپدیت مدل ارائه خواهد داد.

مدل پروژه

مدیریت استراتژیک BIM اکنون بیشتر از هر زمان دیگری برای به تعادل رساندن عرضه

و تقاضای اطلاعات در هریک از مراحل پروژه نیاز می­باشد. یک چالش برای مدیران، تعیین میزان مناسبی از اطلاعات است که مقدار آن برای ذی­نفعان مختلف پروژه متفاوت، و بسته به نقش آن­ها تعیین می­شود. خوشبختانه تیم مدلسازی اطلاعات ساختمان توان ارائه مدلسازی اطلاعات ساختمان را در هر 5 سطح دارا می باشد.

در ادامه، دستورالعمل های خاص هر سطح آمده است.

1) LOD 100

این سطح در اصل مطالعه­ی حجمی از تمام پروژه برای تعیین مساحت، ارتفاع، حجم، موقعیت و جهت آن می­باشد و به طور کلی از نظر محتوی هر چیز واقعی از پروژه، جز حجم را در نظر نمی­گیرد. این مرحله در واقع معادل با طراحی مفهومی می­باشد.

 

تصفیه خانه عباس آباد

مدلسازی اطلاعات ساختمان LOD

 • فنداسیون 10                             01-21   
 • مدلسازی اطلاعات ساختمان LOD                                                                                   A10
 

100

فرض ما برای فنداسیون‌ها بستگی به سایر المان‌های مدل شده مثل المان‌های معماری طبقات یا سایر المان‌ها که دارای سطوح یا قاب‌های سازه‌ای فرض شده اند یا عناصر اساسی که از نظر نوع یا مصالح قابل تشخیص نیستند، می‌باشند. عمق / ضخامت مجموعه و مکان‌ها هنوز انعطاف پذیر است.

 

 

 

 
 

200

 

 

مدل سازی عناصر شامل:

• اندازه و فرم تقریبی المان‌های فنداسیون

• شبکه های سازه‌ای ساختمان برای سیستم مختصات محلی  پروژه در مدل تعریف شده و تقریبا در جهت ساخت پروژه هماهنگ شده ‌است.

 

 

 

 

 

 • فنداسیون های استاندارد       01-21   10 10                                                                                 A1010

شامل: قالب سازی، بتن، بنایی و تقویت

 

100

 

 

A10 را مشاهده کنید

 

 
 

200

 

A10 را مشاهده کنید

 

 
 

300

 

اعضا به اندازه مشخص شده ی طراحی و شکل فنداسیون مدل شده‌اند.

مدل سازی عناصر شامل:

• اندازه کلی و هندسه المان‌های فنداسیون

• سطوح شیب دار یا کف‌های افقی

• ابعاد خارجی اعضا

• حفره های اصلی مانند آسانسور و المان‌های دیگر

 

 

 

 

 

 

 

بدنه ساختمان                  21-02                                                                                                               B

 

 • قاب سازه‌ای طبقه (بتنی):
100 B10 را مشاهده کنید.  
200 مدلسازی المان‌ها شامل:

·                     نوع سیستم سازه‌ای بتنی

·                     هندسه تقریبی (مثلا عمق) اعضاء سازه‌ای

 
300 مدلسازی المان‌ها شامل:

·         مدل ترکیبی بر اساس نوع مصالح و با ضخامت قاب سازه‌ای

·         المان‌های سازه‌ای بتنی اصلی، با اندازه و مکان‌های خاص تعریف شده در شبکه ساختاری با جهت گیری صحیح. مدل سازی می‌شوند.

·         بتن با مشخصات تعریف شده (مقاومت، میزان نفوذ هوا، اندازه دانه‌ها و غیره)

·         تمام سطوح شیب دار شامل المان‌های مدل به استثنای المان‌هایی که توسط سازنده انتخاب شده ‌اند.

 
350 مدل سازی عناصر شامل:

·         پروفیل های مسلح کننده پس تنیدگی و موقعیت آنها

·         مسلح کننده‌ها اگر در BXP مورد نیاز باشد، مدل می‌شوند، معمولا فقط در مناطق پربار این اتفاق می‌افتد.

·         گستردگی اتصالات

·         میله‌های جاسازی شده و مهاری

·         پروفیل‌های پس تنیدگی و رشته‌ها در صورت نیاز توسط BXP، مدل می‌شوند.

·         حفاری برای مواردی مانند تاسیسات

·         هر گونه اجزاء تشکیل دهنده یا تقویت دائمی

·         تقویت کننده‌های برشی و گل میخ‌ها

·         مناطق ساختاری بحرانی برای هماهنگی، اما نه محدود به مناطقی که در آن‌ها برش، حفاری یا تخریب امکان‌پذیر نباشد.

·         پخ خوردگی‌ها

 

 

مدلسازی اطلاعات ساختمان

ماهیت پیچیده پروژه های ساخت و ساز

به طور گسترده ای می توان اذعان کرد که با توجه مشکلات معاصر جامعه، سرمایه فیزیکی ساختمان کافی نمی باشد،

بلکه فعل و انفعال بین دارایی و اجتماع، اقتصاد و پیامدهای زیست محیطی است که از فعالیت های انسانی بوجود می آیند.

با این حال، این چالش قابل توجه با توجه به پیچیدگی های ذاتی در داخل و بین عناصر تشکیل دهنده سرمایه های

فیزیکی ساخته شده است و سیستم های سازمانی در تهیه، تحویل، استفاده و دفع آنها استفاده می شود.

پروژه های ساخت و ساز توسط پیچیدگی های مشخص از آغاز کار خود،

از طریق طراحی، ساخت و ساز و زندگی عملیاتی و بازیافت طبقه بندی می شوند.

یب

یب

به عنوان مثال در ساختمان ها، چندین زیر سیستم مانند مصالح ساختمانی و قطعات،

ساختار، ساختمان پارچه، خدمات ساخت و ساز، خدمات شهری، شبکه های ارتباطی

و خارجی محیط زیست وجود دارد. تهیه این دارایی ها اغلب شامل تعامل پیچیده بین ذینفعان

و سازمان های فعال در چند ارزش و عرضه شبکه پیچیده، اغلب با دیدگاه های متناقضی

در خلق، پیکربندی و استفاده از آنها. این شبکه سازمانی هستند که توسط تعاملات اجتماعی،

اقتصادی، حقوقی، قانونی و فرهنگی که به شدت مدیریت برنامه ریزی، طراحی تحت تاثیر قرار

و پروسه های تولید طبقه بندی می شوند، که شامل درجه همکاری های مختلف، رقابت و تعارض است.

بنابراین، ساخت و ساز چند رشته پیچیده است که نیاز به ادغام تخصص و ورودی از حوزه های مختلف می باشد،

با پردازش اکثریت مردم و تبادل ناهمگن پیچیده اطلاعات بیش از شبکه های پیچیده انسان و ارتباط با چالش های

مختلف و همیشه در حال تغییر محدودیت است. میزبان مشکلات عصر موجود، همراه با پیچیدگی های ذاتی

در روند ساخت و ساز زمانی که با هم ایجاد می شود، چالش های قابل توجهی به تصمیم گیری سازندگان

ایجاد می کند. روش های حل مسئله متعارف موجود همیشه قادر برای مقابله با این پیچیدگی به اندازه کافی نیست،

با توجه به اینکه صنعت نیاز مداوم به تکامل و انطباق تقاضاهای جامعه دارد. این به این دلایل است که علاقه بسیاری

به نمونه سازی مجازی ، BIM، عملکرد با استفاده از استانداردهای معنایی باز و پشتیبانی تصمیم گیری

مبتنی بر دانش در بخش هایی که در زیر بحث شده است وجود دارد.

مدلسازی اطلاعات ساختمان

سابقه تعمیر و نگهداری

در این پژوهش که از نوع مروری می باشد به بررسی مدلسازی

اطلاعات ساختمان در خصوص مدیریت

داراییها است پرداخته و بر اساس آخرین پژوهش ها در خصوص

(facility management,fm) به بررسی استانداردهای

آن در فاز عملیات و نگهداری (o&m) پرداخته است. از

چالش های مهمی که بخش (fm) با آن مواجه می شود به مسایلی

همچون استراتژیک های بلند مدت،

بهبود اطلاعات و داده ها، قابلیت همکاری بخش ها، مدیریت دانش،

افزایش آموزش و پرورش پرداخته  (Pärn, 2017).

در این پژوهش که از نوع مروری می باشد

با بررسی در پژوهش های گذشته در خصوص

رتباط بین BIM و بهداشت حرفه ایی (OHS) در ساخت ساختمان پرداخته شده است.

با توجه به نیاز به ایمنی ساخت و ساز و مراقبت

و برنامه ریزی در طول چرخه حیات پروژه از مرحله طراحی

گرفته تا تعمیر و نگهداری، این برداشت وجود دارد

که با استفاده از BIM و برنامه ریزی منظم

و دقیق در تمام مراحل ایجاد ایمنی و کم کردن خطرات احتمالی

به حداقل خواهد رسید.

با استفاده از این روش ها می توان خطرات بالقوه را به طور

خودکار شناسایی و پیشگیری

مربوطه را با یک روش خودکار انجام داد (Martínez-Airesa, 2018).

 

در این پژوهش که از نوع مروری می باشد به بررسی وضعیت استفاده از BIM در دانشها پرداخته است. با توجه به بررسی مقالاتی که صورت گرفته است نشان می دهد که 60 حوزه کلیدی تحقیق مانند سیستم های اطلاعاتی، مدل سازی سه بعدی، طراحی و پایداری و 10 خوشه اصلی تحقیق مانند معماری استدیو،  طراحی و ساخت اطلاعات ساختمان را شامل می شود(Li, 2017)..

 

در این مقاله به بررسی پژوهش های انجام شده در خصوص BIM پرداخته است که نشان می دهد بیشترین تحقیق در این بخش توسط چارلز ام. استیمن صورت گرفته و بیشترین استفاده گنندگان از این روش ابتدا آمریکا و بعد کره جنوبی و چین بوده اند. از موضوعاتی که به BIM مربوط می شوند می توان به موبایل و محاسبات ابری، اسکن لیزری، واقعیت افزوده، ایمنی و تکنولوژی وب اشاره کرد (Zhao, 2017)

 

در این پژوهش سعی شده است با معرفی این سیستم BIM با اشاره به مزایا و تنگناهای موجود در آن به معرفی و درک واقعی تری از آن رسیده شود، در ابتدا به تاریخچه این روش پرداخته شده و در ادامه اصول اجرای آن و بعد هم به مزیت های استفاده از آن و همچنین موانعی که مسسب اجرایی نشدن آن در پروژه ها می شود پرداخته شده است (زند, 1396).

شهرک صنعتی تهران

مدلسازی اطلاعات ساختمان

انتشار اطلاعات:

این بخش BS 1192 توسط BSI Standards Limited تحت مجوز موسسه استاندارد بریتانیا منتشر شده است و در تاریخ 30 سپتامبر 2014 به اجرا گذاشته شد.

این کمیته فنی   B / 555، طراحی ساخت و ساز، مدل سازی و تبادل اطلاعات بود. لیستی از سازمان های ارائه شده در این کمیته می تواند در صورت درخواست به دبیرخانه آن برسد.

ارتباط با نشریات دیگر:

BS 1192-4  با موارد زیر دقیقا هم راستا است:

 • BS 1192:2007,
 • PAS 1192‑2,
 • PAS 1192‑3

 

کاربرد این سند:

به عنوان یک آیین‌نامه کاربردی، BS 1192-4 شکل راهنمایی و توصیه را دارد.

این به شرطی باید مورد استناد قرار گیرد یک مشخصه باشد و باید مراقبت

های خاصی صورت گیرد تا اطمینان حاصل شود که ادعای انطباق گمراه کننده نیست.

انتظار می رود که هر کاربری که ادعا کند که قسمتی با BS 1192 مطابقت دارد،

بتواند هرگونه اقدام عملی را که با توصیه های آن متفاوت است، توجیه کند.

 

 

 

ملاحظات قراردادی و قانونی:

 

شکل 1) مدل بلوغ اصلی

معرفی:

COBie(Construction Operations Building information exchange)

یا (تبادل اطلاعات عملیات ساخت و ساز ساختمان)، یک ساختار مشترک برای

بادل اطلاعات در مورد امکانات جدید و موجود، از جمله ساختمان ها و زیرساخت ها

را فراهم می‌کند.

این استاندارد انتظارات را برای تبادل اطلاعات در سراسر چرخه حیات تسهیلات تعریف می کند.

استفاده از COBie اطمینان می‌دهد که اطلاعات را بدون نیاز به دانستن برنامه ها یا پایگاه های ارسال

و دریافت می توان آماده و استفاده کرد. همچنین تضمین می‌کند که تبادل اطلاعات می‌تواند برای انطباق،

تداوم و تکمیل، بررسی و اعتبار یابد.