27
ژانویه

مدلسازی اطلاعات ساختمان بررسی وضعیت استفاده از BIM

مدلسازی اطلاعات ساختمان

بررسی وضعیت استفاده از BIM

در این پژوهش که از نوع مروری می باشد به بررسی وضعیت استفاده از BIM در دانشها پرداخته است.

با توجه به بررسی مقالاتی که صورت گرفته است نشان می دهد که 60

حوزه کلیدی تحقیق مانند سیستم های اطلاعاتی،

مدل سازی سه بعدی، طراحی و پایداری و 10 خوشه

اصلی تحقیق مانند معماری استدیو،  طراحی و ساخت اطلاعات ساختمان

را شامل می شود(Li, 2017)..

656-150x150 مدلسازی اطلاعات ساختمان بررسی وضعیت استفاده از BIM

در این مقاله به بررسی پژوهش های انجام شده در خصوص BIM

پرداخته است که نشان می دهد بیشترین تحقیق در این بخش توسط چارلز ام. استیمن صورت گرفته و بیشترین استفاده گنندگان از این روش ابتدا آمریکا و بعد کره جنوبی و چین بوده اند. از موضوعاتی که به BIM مربوط می شوند می توان به موبایل و محاسبات ابری، اسکن لیزری، واقعیت افزوده، ایمنی و تکنولوژی وب اشاره کرد (Zhao, 2017)

 

در این پژوهش سعی شده است با معرفی این سیستم BIM با اشاره به مزایا و تنگناهای موجود در آن به معرفی و درک واقعی تری از آن رسیده شود، در ابتدا به تاریخچه این روش پرداخته شده و در ادامه اصول اجرای آن و بعد هم به مزیت های استفاده از آن و همچنین موانعی که مسسب اجرایی نشدن آن در پروژه ها می شود پرداخته شده است (زند, 1396).

 

هدف از این مقاله شناسایی فاکتورهای مهم BIM با توجه

به توسعه پایدار جهت قرارگیری در صفحه داشبورد می باشد. این مقاله ابتدا به بازگویی مزیتهای BIM و اینکه در چه ترکیب دهنده هایی وارد میشود می پردازد و این عاملها را )ترکیب دهنده ها در راستای مزایا( را با توجه به معیارهایی که در راستای ارتقای سه فاکتور اساسی توسعه پایدار )اقتصادی, اجتماعی,زیست محیطی( تعریف شده اند اولویت بندی مینماید تا نحوه قرارگیری آلترناتیوها در صفحه داشبورد درBIM را ارایه دهد (سیرمی, 1396).

 

در این نوشااتارناامن معرفی GIS و BIM به بررساای فرایندهای بهره گیری از این ساایسااتمها در فاز تعمیرونگهداری ساااختمان و مدیریت تسهیلات پرداخت شده است (حسینی, 1396).