29
ژانویه

مدلسازی اطلاعات ساختمان کیفیت بهتر تولید

مدلسازی اطلاعات ساختمان

کیفیت بهتر تولید

کیفیت بهتر تولید: برون داده ها بسیار انعطاف پذیر هستند.

خدمات بهتر به مشتری: طرح پیشنهادی با توجه به سه بعدی بودن برای کارفرما

و بهره برداران بسیار قابل فهمتر است و اجازه می دهد نوعی به آینده نگاه کنند و طرح نهایی را ببینند و متوجه بشوند.

داده های چرخه حیات:

656-150x150 مدلسازی اطلاعات ساختمان کیفیت بهتر تولید

احتیاجات طراحی، ساخت و اطلاعات عملیاتی می توانند

در مدیریت امکانات مورد استفاده قرار گیرند، مدل BIM تمام اطلاعات مربوط به ساختمان

شامل ویژگی های فیزیکی و عملکردی آن و اطلاعات چرخه حیات پروژه را به صورت یک سری از اشیا هوشمند در اختیار دارد (سیرمی, 1396).

با توجه به بحث رقابتی در صنعت ساخت و ساز و توجه ویژه ای که دنیای امروز به

موضوع پایداری معطوف نموده است، تحقیق پیرامون استفاده از فناوری (BIM) و

چگونگی استفاده از آن در فازهای بهره برداری و تعمیر و نگهداری، اهمیت این فناوری را دوچندان نموده است. تعمیر و نگهداری همه جانبه، شامل ساختمان، محوطه و هرگونه تجهیزات موجود در آن هاست. یکی از اولویت های مهم برای مدیر بهره برداری و تعمیر و نگهداری این است که مطمعن شود تمام مناطق به درستی نگهداری و حفظ می شوند. لذا از آنجایی که مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM)، عمدتا برای طراحی و مدیریت ساخت مورد استفاده قرار می گیرد، بنابراین در حال حاضر فرصتی برای استفاده بیشتر در طول چرخه حیات ساختمان به وجود آمده است که استفاده از این تکنولوژی می تواند باعث افزایش طول عمر ساختمان ها با بهره برداری و نگهداری بهینه می شود (جوشانی, 1395)

در این پژوهش که از نوع مروری می باشد به بررسی مدلسازی اطلاعات ساختمان در خصوص مدیریت داراییها است پرداخته و بر اساس آخرین پژوهش ها در خصوص (facility management,fm) به بررسی استانداردهای آن در فاز عملیات و نگهداری (o&m) پرداخته است. از

ساخت بهتر در طول چرخه حیات