02
فوریه

مدلسازی اطلاعات ساختمان بعد هفتم

مدلسازی اطلاعات ساختمان

بعد هفتم

در روند اصلی ایجاد شده در این سیستم با بهره گیری از متد های PM در مباحث نت سیستم زیر ایجاد شده می باشد.

باید دانست در این سیستم با جمع آوری اطلاعات (Data Gathering) به وسیله سامانه مدل

BIM در شروع کمک به مطلع شدن از وضع لحظه ای سیستم های تحت این متد می نماید

. در این بخش با استفاده از تحلیل اتوماتیک اطلاعات در سامانه ایجاد شده می توان به

سرعت هر چه تمام تر سطوح مختلفی از گزارش را تهیه نمود.

این سطوح گزارش گیری با توجه به نیاز مدیریتی (کلان- میانی- اجرائی) توان تهیه گزارش های بر خط را دارد.

باید دانست که مدیریت کلان به اطلاعات عمومی تر نیاز دارد و هرچه میزان این سطوح مدیریتی پایین تر می آید

این اطلاعات باید شامل جزئیات بیشتری شود. از طرفی سیستم تحلیل آنلاین امکان خطا دهی ها را افزایش می دهد.

تعمیر و نگهداری در شرایط کنونی کشور که تأمین قطعات به دلیل تحریم های ظالمانه بسیار سخت شده است

و از طرفی هزینه های مورد تقبل برای کاترفرمایان بسیار زیاد است در نتیجه جایگاه بسیار مناسبی پیدا کرده است .

به دلایل فوق باید سیستم های تعمیر نگهداری از Passive به Active تغییر پیدا کند یعنی تعمیر نگهداری باید پیشگیرانه و به موقع باشد

تا واکنشی . از این رو برای تأمین نیاز های تعمیر نگهداری پیشگیرانه شکی نیست که از سیستم های آنلاین استفاده می گردد.

در ادامه باید

خاطر نشان شد که سیستم های آنلاین توان

ایجاد گزارشات قدرتمد برای تمام بخش های درگیر در سازمان را دارد که در ذیل به صورت تمام و کمال توضیح داده می شود.

انواع گزارشات با توجه به شرایط موجود:

-150x150 مدلسازی اطلاعات ساختمان بعد هفتم

bim

گزارشات فنی و مهندسی

همانطور که از سرفصل معمول می باشد این گزارشات با توجه به نیاز تیم نت می باشد. این اطلاعات باید شامل تمامی سوابق، مستندات و اطلاعات در طول زمان باشد. از این رو در این سیستم بر اساس گزارشات (Real Time Engine) استفاده شده است تا بتوان بر اساس پارامتر های زمانی تمامی قسمت های مختلف را تحت پوشش قرار داد