03
فوریه

مدلسازی اطلاعات ساختمان زمان فروش و تبلیغات

مدلسازی اطلاعات ساختمان

زمان فروش و تبلیغات

استفاده از VR[1] جهت نمایش پیش از ساخت پروژه به خریداران

تهیه انیمیشن های بسیار پرکیفیت جهت نمایش (حضوری و به صورت مجازی) به خریداران

تهیه وبسایت قوی از پروژه به همراه قراردادن مدل تحت وب و انیمیشن ها و … جهت تبلیغات

افزایش سئو سایت جهت شانس بهتر دیده شدن

تهیه شناسنامه فنی ساختمان به سرعت جهت اعتماد سازی خریداران محترم

زمان بهره برداری و نگهداشت

داشتن فایل یکپارچه سه بعدی در زمان نگهداشت و بهره برداری و مستندات کامل از زمان ساخت، نقشه های چون ساخت، اطلاعات تجهیزات، محل خریداری، کاتالوگ، قیمت و … بعد از اتمام اجرای پروژه

مدل مدیریت اطلاعات دارائی ها (AIM[2]) در سازمان های دارای ساختمان ها و Asset های زیاد به صورت سامانه های اینترنت محور جهت بررسی نحوه بهره برداری، نگهداشت، پیمانکاران نگهداری و …

مدیریت تعمیر و نگهداری بازرسی پیشگیرانه به صورت فرآیندی و با نرم افزار های تحت وب

کاهش هزینه های نگهداشت تا 70 درصد

تهیه گزارش از عملکرد ساختمان به صورت آنلاین و بر  اساس سطوح مدیریت

656-150x150 مدلسازی اطلاعات ساختمان زمان فروش و تبلیغات

زمان بازسازی و تخریب

مدلسازی تخریب و شبیه سازی تأثیر روش انتخاب شده

مدیریت مصالح بدست آمده از تخریب جهت بازیافت

کاهش زمان جهت برداشت های نقشه های زمان تخریب

طراحی مفهومی

مدلسازی طراحی مفهومی جهت بدست آوردن قیمت مناقصه پیمانکار(متر و برآورد با دقت 97 درصد با قیمت فهارس بها و یا قیمت مقطوع)

مدلسازی انرژی در ساختمان جهت ارزیابی محیط زیستی

مدلسازی بازیافت پذیری مصالح در پروژه جهت امکان سنجی محیط زیستی

قراردادن وندور تجهیزات و مصالح در پروژه جهت جهت پیش بینی قیمت، امکان پذیری استفاده و امکان پذیری تأمین

مدلسازی نور در پروژه جهت بررسی استانداردها

مدلسازی آب و هوا در زمان اجرای پروژه و در دوره بهره برداری جهت بررسی تأثیرات بر پروژه

طراحی فاز دو

[1] Integrated Project Delivery

[1] Virtual Reality

[2] Asset Information Management