13
فوریه

مدلسازی اطلاعات ساختمان استفاده از فناوری ICT

مدلسازی اطلاعات ساختمان

استفاده از فناوری ICT

مدیریت از راه دور

در سازمان های پروژه محور موارد زیادی اتفاق می افتد که پروژه در نقاط دور نسبت

به سازمان مرکزی است. در این سیستم ها ایجاد سازمان های یکپارچه

جهت تحقق تصمیم گیری های درست بسیار هائز اهمیت می باشد.

از این رو تمامی اطلاعات باید به این سازمان در زمان مناسب برسد

و ساز و کار سیستماتیک جهت بهره وری مناسب ایجاد گردد. بهترین

راهکار برای دریافت اطلاعات در زمان مناسب استفاده از سیستم های مبتنی

بر اینترنت و ارتباطات می باشد. از این رو باید سامانه های مناسبی جهت دریافت این اطلاعات ایجاد گردد.

سامانه های کنترل پروژه جهت پایش زمان-هزینه در پروژه ها از یک سو و ارتباط آنلاین

با کارگاه از سوی دیگر می تواند به طور مستمر منجر به افزایش راندمان کاری و قدرت تصمیم گیری شود.

باید دانست که این سیستم ها باید با استفاده راحت و تحلیل همراه باشد تا با کارائی مناسب منجر به بهبود گردد.

سامانه های تعمیر نگهداری شامل دو بخش Asset Information Management و  O&M(Operation and Maintenance) می باشد با ایجاد این سیستم ها هزینه دوران بهره برداری به میزان زیادی کاهش می یابد.

سامانه تدارکات و مدیریت انبار: با شناخت مناسب وضعیت تدارکات در پروژه مدیریت انبار از سفارشات دوباره و دپوی نامناسب مصالح می توان جلوگیری کرد. از طرفی بسیار مناسب تر است برای سفارش این محصولات دید مناسبی به تأمین کنندگان پیدا کرد. ارتباط با زنجیره تأمین کنندگان بسیار مهم می باشد.

تهیه تمپلیت های گزارش گیری جهت سطوح مختلف مدیریتی از دیگر عوامل پیش روی ما می باشد. باید دانست این سطوح با توجه به نیاز به اطلاعات مختلف و زمان در اختیار دارای تمپلیت های مختلف گزارشی می باشند.

مدیریت کیفیت پروژه ها براساس استاندارد PMBOK[1] و استانداردهای داخلی به صورت سامانه های اینترنت محور

تجهیز کارگاه و مدیریت فضا ها

656-150x150 مدلسازی اطلاعات ساختمان استفاده از فناوری ICT

مدیریت استفاده از جبهه های کاری و تاور کرین ها جهت افزایش کیفیت پروژه، کاهش زمان-هزینه

تضمین  مثلث موفقیت پروژه (زمان – هزینه و کیفیت) به صورت سیستماتیک

[1] Project Management Body of Knowledge